6 juli 2017

Algemene Beschouwingen Kadernota 2017

Denkt aleer men doende gaat en doende denkt dan noch!

Met dit motto sloot de SGP fractie haar bijdrage aan de Algemene Beschouwingen 2017 af. De Algemene Beschouwingen volgde op de behandeling van de Kadernota 2017 van het college van Burgemeester en Wethouders.

De SGP fractie diende 3 moties in:

 • SGP Motie 1 betreffende het Bestuurlijk Platform IJsselmeervisserij
 • SGP Motie 2 betreffende het vergoeden van de kosten voor en VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) voor vrijwilligers in de Gemeente Urk
 • SGP Motie 3 betreffende de vernieuwing van het Wilhelminapark

Wilhelminapark te Urk

 

Lees hieronder de complete bijdrage van onze voorzitter tijdens de Algemene Beschouwingen van 6 juli 2017.

Algemene Beschouwingen Kadernota 2017

Geachte voorzitter,

Vorig jaar schreven wij het jaar onzes Heeren 2016. Nu mogen we het jaar van onze Heere schrijven 2017, met de toevoeging dat de Heere ons dit jaar heeft bewaard en gespaard maar ook de kracht heeft gegeven om ons werk, in het bijzonder dit raadswerk, te kunnen doen!

Dan past zeker een woord van dank hier uit te spreken richting onze Schepper en Formeerder. Dank dat we mogen terug zien op een goed jaar voor onze gemeente maar ook dat we in vertrouwen met Gods hulp de toekomst tegemoet mogen gaan.

Wat we dan allen zeker nodig hebben is geloofsvertrouwen dat de Heere, in voor- en tegenspoed, onze Hulp is. Opdat we met David, de dichter van psalm 124 mogen belijden in vers 8:

Onze hulp is in de Naam des HEEREN, Die hemel en aarde gemaakt heeft.

Daar staat de Naam des HEEREN met kapitale hoofdletters wat verwijst naar Zijn verbondsnaam JAHWEH. Die naam die de kinderen Israëls Mozes hoorden uitspreken:

Hoor Israël, hoor Urk , de HEERE onze God is een enig HEERE.

Tot wie zullen wij dan voor tijd en eeuwigheid gaan met al onze zorgen en schuld maar ook met onze dankbaarheid ?!.

De HEERE wijst ons Die weg om tot Hem te gaan in Zijn zoon de HEERE Jezus Christus, die zelf heeft getuigt : Ik ben de Weg , de Waarheid en het Leven. 

Om Hem te mogen vinden, dat schenke de HEERE ons allen uit genade. 

Na deze korte inleiding wil de SGP graag overgaan tot haar beschouwingen over de kadernota van 2017.

De toekomst van Urk

Regeren en besturen is vooruitzien. Hier ligt voor ons allen de grote uitdaging. Waar willen we als gemeente staan D.V. 2021? Welke zaken zijn van belang? Wat moet er veranderen en welke zaken willen we continueren c.q. borgen?

Wat doet de economie, woningbouw, bedrijfsleven etc.?  Wij kunnen niet in de toekomst kijken, maar wat we wel kunnen doen is handelen naar vermogen met de gegevens die wij nu hebben.

Maritieme Service Haven

De ontwikkeling van de Maritieme Service Haven is van groot belang voor onze economische groei en die van geheel Noordelijk Flevoland. Daaraan gekoppeld de inrichting en ontwikkeling van een nieuw (maritiem) bedrijventerrein. We moeten dan wel kunnen bouwen! Niet alleen bedrijven, maar ook woningen! Om concreet te zijn; het Maritieme bedrijventerrein en Schokkerhoek. De SGP zou graag vandaag nog de schop in de grond willen zetten om over te gaan tot realisatie van beide projecten.

 • Voorzitter, kunt u ons vertellen hoever de stand is van deze economisch belangrijke projecten voor de gemeente Urk en haar omgeving?

Lelystad Airport

Lelystad airport is het gesprek van de dag in bestuurlijk Flevoland. Laatste commissievergadering refereerde HvU hier ook nog even naar. SGP wil het belang van dit vliegveld voor onze gemeente Urk ook nog eens benadrukken. Zowel voor goederenvervoer als voor passagiers kan de uitbreiding van dit vliegveld een geweldige impuls geven aan de economie van Urk. Vergelijkt u het maar met ons project van de Maritieme Service Haven en het achterliggende bedrijven terrein.

 • Voorzitter, ziet u als college mogelijkheden om meer geïnformeerd en betrokken te worden bij deze ontwikkelingen van Lelystad Airport?

Eén van de aanvliegroutes op de gepubliceerde afbeeldingen in een regionale krant, lieten zien dat de aanvliegroutes dwars over de nieuwbouwwijken van Urk gaan.

 • Ervaart de burger ook geluidshinder bij de verschillende vliegroutes? Zijn de belangen van Urk hierin meegewogen?

Vliegroutes Lelystad Airport

De Parel Oppoetsen

Verder vragen wij aandacht voor de verdere uitwerking van de plannen “De Parel Oppoetsen”.

Zoals wij al op ons dorp kunnen zien en bemerken zijn er vanuit dit project mooie dingen gerealiseerd. In de planning staat nog het strandpaviljoen en het toeristeninformatiepunt.

Wat de SGP betreft hebben wij het vertrouwen in dit college dat deze twee beeldbepalende projecten op een goede wijze zullen worden aangepakt en afgerond. Het zal in de toekomst een verrijking zijn voor onze eigen burgers, maar zeker ook voor bezoekers van Urk.

De SGP heeft vanaf het begin bij deze plannen iedere keer gepleit om bij het runnen van de strandkiosk de zondagsrust te waarborgen en dit te doen door Concern voor Werk hierbij te betrekken. Het heeft gezien het seizoensgebonden karakter dan ook geen zin dit aan een commercieel bedrijf over te laten. Wij spreken uit ervaring gezien de praktijk bij een ander pand op de haven.

Sowieso wil de SGP meer inzet van Concern voor Werk binnen de mogelijkheden van onze gemeente. De SGP ziet dit ook als een verplichting richting onze burgers die bij Concern voor Werk mogen werken.

Bij deze vernieuwingen in onze leefomgeving willen we ook het beeldbepalende palenscherm noemen. Prachtig zoals de oude zeewering weer in ere is hersteld bij de Pyramideweg. Het is nu zaak het laatste deel van het palenscherm te vernieuwen. Daarmee zijn dan de aloude contouren van het voormalig eiland Urk weer zichtbaar.

 • Kan de wethouder ons hierover meer vertellen wanneer bovengenoemde projecten aangepakt gaan worden?

Visserij

De toekomst van de visserij baart ons zorgen. Niet zozeer het visbestand maar de regelgeving vanuit Brussel en niet te vergeten de gevolgen van de Brexit. Eerst waren er de grote zorgen vanwege de hoge gasolieprijzen. Hierop heeft onze vloot geanticipeerd door innovatieve visserijmethodes en schepen te ontwikkelen zodat de visserij weer ging bloeien. Nu lijkt het erop dat notabene Brussel en mede-lidstaten ons de nek omdraaien door o.a. de pulsvisserij te gaan verbieden.

Afgelopen vrijdagavond heeft de SGP samen met VisNed en Profinis een informatieve avond georganiseerd omtrent de Brexit. U heeft daar iets van kunnen vernemen vanuit de media. Toen hadden we niet het vermoeden dat dit onderwerp bijna direct in het internationale nieuws zou komen door acties van de Britse regering. Wat de gevolgen daadwerkelijk zullen zijn weten we nu niet, maar dat het gevolgen heeft voor de visserij is wel zeker!

De SGP heeft zich plaatselijk, landelijk maar ook internationaal altijd hard ingezet voor de visserij en doen nu weer een dringende oproep aan de wethouder om alles te doen wat in zijn vermogen ligt om de visserij te beschermen. Want zo voelt het, een aanval op hard werkende mensen.

IJsselmeervisserij

Ook hebben we zorgen omtrent de IJsselmeervisserij. Afgelopen zaterdagmorgen heeft de SGP met afgevaardigden vanuit SGP-Flevoland en SGP-CU Enkhuizen een bijeenkomst gehad met de Stichting Transitie IJsselmeer. Uit deze bijeenkomst  is ons gebleken dat er Ingrijpende plannen zijn voor behoud van de visstand en visserij op het IJsselmeer. Wij willen dan ook een motie indienen ter ondersteuning van onze IJsselmeervisser.

Voorzitter, tot onze verbazing lazen we in de stukken dat er onder Programma 5: Economie en samenleving (blz. 26) Verzelfstandiging IJsselmeervisafslag, ter uitvoering in 2018, wordt vermeld.

Wat de SGP betreft kan dit er gelijk uit! De SGP is en blijft voor behoud van de gemeentelijke IJsselmeervisafslag.

Havenbedrijf, zwembad en museum

Ditzelfde geldt ook voor Verzelfstandiging havenbedrijf, ook dit wordt genoemd! Denk erom college: de haven is en blijft van de gemeente Urk!

 • Voorzitter waar komt dit vandaan? Als raad weten wij hier niets van. Er is niet eens met ons hierover gesproken. Staat u, als college,  zelf wel achter deze programma`s?

De SGP wil er nog twee noemen: 

Verzelfstandiging zwembad en verzelfstandiging museum.

Voorzitter, het is in den lande al lang gebleken dat een zwembad of klein museum financieel niet op eigen benen kan staan. En dat is ook niet erg. Deze voorzieningen zijn van dusdanig belang voor Urk dat we deze graag in eigen beheer willen houden.

Als SGP hadden we graag gezien dat dit eerst eens met de Raad besproken was geweest.

 • En wat bedoeld u met heroriëntatie accommodatiebeleid / visie op gemeentelijke sportgebouwen?

Zorg en veiligheid

Een ander belangrijk onderwerp voor de toekomst van Urk is Veiligheid en dan in de brede zin des woords.

 • Hoe ver staat het met de verkeersveiligheid in ons oude dorp?

Leerlingen Harmpje Visserschool uit Urk leren oversteken met SGP wethouder Geert Post

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als de SGP aan veiligheid denkt, dan denkt zij aan veiligheid voor een ieder, maar in het bijzonder om de sociale veiligheid van de jeugd. Eigenlijk willen we het anders benoemen: een veilige groei naar volwassenheid met een goed aanbod van diverse mogelijkheden op het gebied van veiligheid en preventie.

Als SGP zouden we dan ook graag zien dat datgene wat reeds voor onze jeugd wordt georganiseerd wordt gecontinueerd en uitgebreid. Dat wanneer ouders en/of andere groepen mensen preventief en actief willen werken onder en met jongeren daarin volop gesteund worden door de gemeente. Om al deze vrijwilligers te steunen komen wij met een motie.

Verder wil de SGP dat de controle op jeugdhonken goed wordt uitgevoerd. Alcoholmatiging is een speerpunt van de SGP en dit college. Voorkomen is veel beter dan genezen en uiteindelijk ook goedkoper voor de samenleving. Nu het beleid rondom de jeugdhonken in de steigers staat, is het nu tijd om ook regels te stellen bij de reguliere horeca op ons dorp. Wat betreft het uitgaan op Urk kan nog veel verbeterd worden. Graag doen we dit in gezamenlijk overleg met de betrokkenen. Dit alles met als doel om onze jongeren veilig en gezond te leiden naar de volwassenheid. We hopen dan ook dat het college dit zo snel mogelijk oppakt!

Bij veiligheid denkt de SGP ook aan de bezetting van ons politiebureau, brandweer, FRS en ambulance.

 • Urk groeit en is dan deze tak van veiligheid gewaarborgd?
 • Kunt u ook iets zeggen over de op komst zijnde samenwerking van de MC-groep en het Antoniusziekenhuis?
 • En als laatste de digitale veiligheid van al onze gegevens. Is dit goed geregeld bij de gemeente?

Slotwoord

Kadernota, college, financiën

Voorzitter, in z`n algemeenheid kunnen we zeggen dat de kadernota goed in elkaar zit. De SGP heeft wel enkele storende zaken opgemerkt, maar buiten dat mogen we vooruitzien op een goed kader voor de komende jaren.

Het sociale domein is goed op orde met dank aan de wethouder Brouwer en zijn ambtenaren. Eén ding willen we de wethouder nog wel meegeven: denk aan het principiële karakter van Urk met betrekking tot inhuur bij de zorgaanbieders!

Wethouder Post wensen wij veel sterkte toe gezien de huidige problematiek van de visserij. Internationaal heeft hij Urk als visserijgemeente reeds goed op de kaart gezet door het oprichten van de 'Urk Declaration'.

Wij hopen dat deze alliantie internationaal resultaat gaat boeken.

Wat betreft de omgevingswet, dat zien wij vol vertrouwen tegemoet onder leiding van wethouder Post jr.

Voorzitter, financieel staat de gemeente Urk er goed voor en kunnen we wat de financiën betreft de komende jaren met een gerust gemoed aan de slag. Maar we weten, het kan zo anders dus voor ons allen geldt:

Denkt aleer men doende gaat en doende denkt dan noch!

Geachte voorzitter,

De SGP wenst u en uw gezin, het college, onze raad, vorstenhuis en overheid met alle inwoners van Urk, Gods onmisbare zegen toe voor nu en de toekomst.

Ik dank u.