ANBI

Onderstaand zijn de gegevens gepubliceerd zoals door de Belastingdienst vereist voor een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

A. Algemene gegevens:

De Staatkundig Gereformeerde Partij, kiesvereniging Urk, opgericht op 20 maart 1921, is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Lelystad onder nummer 32166281 onder de naam: Plaatselijke kiesvereniging van de Staatkundig Gereformeerde Partij "De HEERE is onze Wetgever, de HEERE is onze Koning" en staat ook bekend als: SGP Urk.

Websiteadres: http://www.urk.sgp.nl

Notarieel geregistreerd vanaf: 1-1-2010 (ANBI begindatum)

Fiscaal nummer / RSIN: 821852504

Adres: De Giek 20

Postcode: 8322 AT

Vestigingsplaats: Urk

E-mail: urk@sgp.nl

B. Doelstelling / Visie

De doelstellingen en de visie van de SGP zijn te vinden in de statuten, het Program van Beginselen van de Staatkundig Gereformeerde Partij en de toelichting daarop.

Statuten SGP PKV Urk 

Program van Beginselen

Toelichting PvB

In het kort is de inhoud als volgt te formuleren:

De Plaatselijke vereniging van de Staatkundig Gereformeerde Partij te Urk heeft statutair ten doel de beginselen van Gods Woord op staatkundig terrein tot meerdere erkenning te brengen in het land. Dit overeenkomstig Gods Woord, zoals daarvan belijdenis gedaan wordt in de artikelen 2 tot en met 7 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Zij onderschrijft geheel en onvoorwaardelijk de Drie Formulieren van Enigheid, zoals deze zijn vastgesteld in de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619, over alle terreinen in het leven en derhalve mede over het terrein van het staatkundige en maatschappelijke leven zoals nader uitgewerkt in het Program van beginselen van de Staatkundig Gereformeerde Partij. Derhalve is haar streven erop gericht dat Gods Woord als norm aanvaard wordt voor het politieke en maatschappelijke leven en daartoe te verrichten van al hetgeen met het hiervoor vermelde verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 

C. Beleidsplan

De plaatselijke kiesvereniging richt zich in de praktijk volledig op de hierboven omschreven doelstelling en tracht dit doel te bereiken door:

  • met een op voormelde grondslag gebaseerd (verkiezings)programma deel te nemen aan de verkiezingen voor de raad van de Gemeente Urk;
  • het stellen van kandidaten voor de verkiezingen van de Tweede Kamer, de Provinciale Staten en het Europees Parlement;
  • het beleggen van ledenvergaderingen en openbare vergaderingen, waarin in ieder geval het onderzoek en de bestudering van de beginselen aan de orde worden gesteld;
  • het deelnemen aan beraadslagingen en besluitvorming op de vergaderingen van de provinciale vereniging van de Staatkundig Gereformeerde Partij voor Flevoland en de ledenvergaderingen van de Staatkundig Gereformeerde Partij;
  • elk ander wettig middel dat voor dit doel bevorderlijk kan zijn, mits niet met haar grondslag in strijd. 

Het beleidsplan van de plaatselijke kiesvereniging SGP Urk betreft de realisatie van het verkiezingsprogramma 2018-2022.

Verkiezingsprogramma 2022-2026

D. Samenstelling bestuur

De namen en functies van de bestuurders zijn te vinden op deze website.

Bestuur

E. Beloningsbeleid

De plaatselijke kiesvereniging heeft geen personeel. Bestuursleden ontvangen geen beloning, alleen (indien nodig en gepast) een onkostenvergoeding voor gemaakte kosten. Hiervan wordt verantwoording afgelegd in de jaarrekening.

F. Verslag activiteiten

De uitgeoefende activiteiten zijn beschreven in het algemene jaarverslag over 2017:

Jaarverslag 2017

G. Financiële verantwoording

De financiële verantwoording is terug te vinden in het financiële jaarverslag. Het jaarverslag bestaat uit de jaarrekening over 2017 en de begroting voor 2018:

Financieel jaarverslag

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiƫle steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.