Onze kandidaten aan het woord

Graag stellen wij de eerste 10 kandidaten van onze lijst aan u voor door middel van onderstaande kennismaking.

Onze kandidaten aan het woord

28 februari 2022

Nathanaël Middelkoop

Nathanaël Middelkoop - SGP Urk - Lijst 4 nummer 1

Persoonlijke situatie
Naam: Nathanaël Middelkoop, 28 jaar
Beroep: Wethouder
Gezinssituatie: Getrouwd met Willemijn de Munnik
Kerk: CGK Ichthus Urk
Hobby’s: zingen bij Chr. Mannenkoor Soli Deo Gloria

Waarom in de lokale politiek?
Als 12 jarige kwam ik op Urk wonen en leerde ik Urk kennen. Dit dorp heeft mij groot gebracht en gevormd tot wie ik vandaag de dag ben. Het is mijn ‘thuis’. Juist omdat ik zoveel te danken heb aan ons dorp is het mooi om mij daarvoor in te zetten en iets terug te mogen doen. Destijds als raadslid en inmiddels als wethouder. Dienstbaar zijn aan de lokale gemeenschap en Urk vooruit helpen de grote groeiambities de komende jaren waar te gaan maken. Dat moet bij uitstek lokaal gebeuren en is mijn manier van ‘dankjewel’ zeggen.

“Wie er is die blijft er al”

Waar wil je je de komende vier jaar voor inzetten?
Een toekomstig tekort aan grond voor woningbouw en bedrijventerrein moet worden voorkomen. Daarom moet de gemeente de komende periode starten met de plannen voor de volgende stap na de Zeeheldenwijk en het binnendijks bedrijventerrein, zodat we tijdig de volgende stap kunnen zetten. Voldoende en betaalbare woningen zijn van belang voor heel Urk. Nu en in de toekomst.

Er moet worden geïnvesteerd in een goed vestigingsklimaat voor bedrijven door problemen op het gebied van energie- en (drink)watervoorzieningen aan te pakken. Goede huisvesting voor arbeidsmigranten die gelijktijdig de bestaande woningbouw ontlast is daarbij ook van belang. En er moet een integraal vestigingsbeleid komen wat zowel kijkt naar het nieuwe als de bestaande bedrijventerreinen.

Werken aan een bedrijfsmatig en duurzaam perspectief voor de IJsselmeer- en Noordzeevisserij blijft van groot belang. Daarnaast moet het cluster Urk Maritime de komende jaren worden versterkt en de Urker economie te verbreden. Onze detailhandel verdient extra aandacht, want winkelen op Urk moet een beleving zijn. Koop in de vreemde niet wat Urk u biedt!

De SGP op Urk staat niet alleen. Net als in eerdere jaren wil ik mij inzetten voor nauwe banden met Brussel, Den Haag en Flevoland om de Urker belangen te borgen.

25 februari 2022

Jacob de Borst

Jacob de Borst - SGP Urk - Lijst 4 nummer 2

Persoonlijke situatie
Naam: Jacob de Borst, 60 jaar
Beroep: Adviseur brandveiligheid gebouwen
Gezinssituatie: Getrouwd met Alie Hakvoort, één zoon en zes meiden
Kerk: Gereformeerde Gemeente Urk (Sionkerk)
Hobby’s: radiozendamateur.
Nevenfuncties: Lid Algemeen Bestuur Waterschap.

Waarom in de lokale politiek?
Politiek actief voor de SGP ben ik al langer. Na vijf jaar commissielid te zijn geweest in de provinciale staten van Flevoland ben ik sinds maart 2015 voor de SGP actief als lid van het algemeen bestuur van het Waterschap. De plaatselijke politiek staat veel dichter bij de burger en besluiten van de raad raken ons direct. Dat vraagt om een goede Raad. Urk staat voor grote veranderingen. Visserij, energie, groei, mkb, jeugd en economie. Met zo’n heel pallet aan uitdagingen wil ik, binnen de grenzen van Schrift en belijdenis, mijn bestuurlijke en politieke ervaring inzetten voor de toekomst van Urk!

Waar wil je je de komende vier jaar voor inzetten?
Samenleven betekent dat we de cultuur en identiteit van Urk hoog houden, elkaar helpen en naar elkaar omzien.

Urk is uniek en daar moeten we zuinig op zijn.

We moeten de zondagsrust koesteren evenals het in stand houden van de Urker biddag en dankdag als dagen van rust. Verder moet het onderhoud van de begraafplaats ook na de uitbreiding op orde blijven en moet begraven betaalbaar gehouden worden.

Wanneer het goed gaat met de huwelijken en gezinnen dan gaat het goed in de Urker samenleving. Daarom wil ik mij de komende periode ook inzetten voor een herwaardering van het huwelijk en gezin. Er moeten voldoende speelvoorzieningen in nieuwe woonwijken worden gecreëerd en in bestaande wijken verdient groen meer aandacht om de leefbaarheid te bevorderen.

Mantelzorgers verdienen evenals de vrijwilligers onze waardering. Zij zetten zich met hart en ziel belangeloos in en geven invulling aan de zorg voor en het omzien naar elkaar.

23 februari 2022

Meindert de Boer

Meindert de Boer - SGP Urk - Lijst 4 nummer 3

Persoonlijke situatie
Naam: Meindert de Boer, 47 jaar
Beroep: ondernemer
Gezinssituatie: Getrouwd met Mariska, 3 kinderen
Kerk: CGK Maranatha Urk
Hobby’s: geneugten van het leven, goed glas wijn en automobiel geschiedenis

Waarom in de lokale politiek?
Van jongs af aan ben ik geïnteresseerd in politiek. In de lokale politiek kun je een verschil maken. Het lokale bestuur heeft mensen nodig die zich willen inzetten voor de plaatselijke gemeenschap. De verbondenheid met de landelijke fractie is daarbij van toegevoegde waarde. Denk bijvoorbeeld aan de inzet van de SGP voor het ongeboren leven wat mij na aan het hart ligt.

Waar wil je je de komende vier jaar voor inzetten?
Op initiatief van de SGP-raadsfractie is er afgelopen periode een motie aangenomen die de gemeente de opdracht geeft de Zeeheldenwijk in 10 jaar i.p.v. 15 jaar tijd te realiseren. Voldoende woningen zijn in het belang van heel Urk. En in het bijzonder voor onze starters moeten deze ook betaalbaar blijven.

Onze geschiedenis is wat ons bindt. Daarom is het van belang haar levend te houden. De windmolen bij het Top, behoud van de bottercultuur en ons dialect. Urk is uniek, heeft een eigen identiteit en geschiedenis die behouden moet blijven. Een deel van die geschiedenis ligt onder water en voor de vuurtoren; op de vormt. Het zou mooi zijn dit stukje geschiedenis letterlijk en figuurlijk boven water te halen.

Na twee coronajaren moeten we een stapje extra zetten voor onze Urker middenstand en MKB. Koop in de vreemde niet wat Urk u biedt! Bureaucratische regels mogen de groei van werkgelegenheid niet in de weg staan.

21 februari 2022

Tiemen Romkes

Tiemen Romkes - SGP Urk - Lijst 4 nummer 4

Persoonlijke situatie
Naam: Tiemen Romkes, 37 jaar
Beroep: Wijkagent Nationale Politie
Gezinssituatie: Tiemen is getrouwd met Janny en samen hebben ze twee jongens van 6 en 9 jaar oud
Kerk: CGK Maranatha Urk
Nevenfuncties: bestuurslid Urker Mannenkoor Hallelujah
Hobby’s: Volkstuin, klussen, motorrijden en zingen

Waarom in de lokale politiek?
De afgelopen periode ben ik aan het denken gezet door alles wat in de landelijke politiek speelde. Alles rondom corona heeft mij doen inzien hoe belangrijk politiek is en in het bijzonder lokale politiek. Hier kun je echt wat betekenen voor de mensen om je heen en de leefsituatie in je dorp. Ik wil mij daarom inzetten voor een lokale politiek die met een nuchtere aanpak aansluiting zoekt bij de wensen van onze inwoners. Daarbij is goed luisteren cruciaal.

Waar wil je je de komende vier jaar voor inzetten?
Veiligheid raakt ons allemaal. Vanuit mijn werk weet ik hoe makkelijk veiligheid in het gedrang komt. Het moet veilig zijn om op Urk te wonen, werken en recreëren. Speciale aandacht voor de verkeersveiligheid van onze ouderen en kinderen.

Het behoud van betaalbare en christelijke zorg vind ik belangrijk. We moeten op Urk de zorg kunnen krijgen die we nodig hebben. Zorg hoort dichtbij te zijn en het liefst op ons dorp. Daarbij wil ik mij inzetten voor uitbreiding van de ziekenhuiszorg in Lelystad en verbreding van de N50 zodat de aanrijtijden voor Zwolle verbeterd worden.

Verder willen we dat kinderen die anders begaafd zijn op Urk onderwijs kunnen ontvangen. En mantelzorger verdienen onze speciale waardering.

Omzien naar elkaar is een opdracht voor ons allemaal.

18 februari 2022

Geert Meun

Geert Meun - SGP Urk - Lijst 4 nummer 5
Persoonlijke situatie 
Naam: Geert Meun, 63 jaar
Beroep: Secretaris CPO Urk & VisNed en (inter)nationale belangenbehartiger visserij
Gezinssituatie: getrouwd met Mattie, 3 kinderen en 6 kleinkinderen
Kerk: CGK Ichthus Urk
Nevenfuncties: Lid vertrouwenscommissie CGK Ichthus Urk, Erelid SVU

Waarom in de lokale politiek? 
Graag wil ik mijn bijdrage leveren aan het lokale bestuur. Naast het laten klinken van het principiële christelijke geluid, wil ik mijn kennis en knowhow inzetten om de Urker leefgemeenschap te dienen. 

Waarom SGP?
Het Urker belang overstijgt lokale invloed. SGP Urk is dé partij op Urk met de beste link naar Den Haag en Brussel. De sterke binding en korte lijnen met de SGP Tweede Kamer leden en de SGP Euro-parlementarier zijn uniek. SGP is dé partij waar we als Urker gemeenschap tevreden over kunnen zijn als we kijken naar het optreden van alle politieke partijen in de Tweede kamer in de belangrijkste dossiers.

Waar wil je je de komende vier jaar voor inzetten?
In het bijzonder wil ik mij richten op zaken voor de visserijsector, visindustrie en het maritieme cluster. De nadruk ligt hierbij op verbetering van de infrastructuur en kennisontwikkeling. Innovaties moeten leiden tot het uitbreiden en verbeteren van onze krachtige positie binnen deze sectoren.
Voor Urk belangrijke relaties met SGP ‘Brussel’ en ‘Den Haag’ versterken.
Die relaties benutten om de positie van Urk te versterken. De focus moet hierbij in het bijzonder liggen op het verstevigen van het economisch en ecologisch duurzaam opererend Urker bedrijfsleven. 
16 februari 2022

Wilco van Klinken

Wilco van Klinken - SGP Urk - Lijst 4 nummer 6

Persoonlijke situatie
Naam: Wilco van Klinken, 32 jaar
Beroep: Geschiedenisdocent Sg. Pieter Zandt Urk
Gezinssituatie: Getrouwd met Adriana Baarssen en 3 kinderen
Kerk: OGG in Nederland Jachin Boaz
Nevenfuncties: Penningmeester SGP Urk
Hobby’s: Koken, (orgel)muziek en lezen

Waarom in de lokale politiek?
De lokale politiek staat het meest dichtbij de burger. De gemeente kan het verschil maken in je directe leefomgeving. Daar wil ik mij graag voor inzetten, vanuit de overtuiging:

Gods inzettingen zijn goed voor bestuur en burger

Waar wil je je de komende vier jaar voor inzetten?
Allereerst wil ik mij inzetten voor het behouden van het christelijke karakter van ons dorp en eerbiediging van de zondagsrust. Een breed en gevarieerd onderwijsaanbod op Urk is belangrijk. Onderwijs- en taalachterstanden moeten worden tegengegaan. Het bibliotheekwerk, muziekonderwijs en culturele activiteiten die passend zijn moeten worden gesteund. Daarnaast wil ik mij inzetten voor jeugd en gezin. Hier zullen we actief beleid op moeten voeren waaruit verantwoordelijkheid en waardering blijkt. Urk is de beste plek voor onze kinderen en moet dat blijven!

14 februari 2022

Tunis Hoekstra

Tunis Hoekstra - SGP Urk - Lijst 4 nummer 7

Persoonlijke situatie
Naam: Tunis Hoekstra, 33 jaar
Beroep: Projectleider / Adviseur bij Ingenieursbureau Boorsma, Docent Civiele Techniek bij Christelijke Hogeschool Windesheim
Gezinssituatie: Getrouwd met Marie Korf, vader van Jan, Jurie en Hennie
Kerk: CGK Maranatha Urk

Waarom in de lokale politiek? 
Vanaf 2017 ben ik betrokken bij de SGP als bestuurslid en vanaf 2018 als commissielid. Omdat ik in 2019 als ouderling werd gekozen moest ik keuzes maken. Op dit moment ben ik dus meer op de achtergrond actief. Zo verzorg ik samen met Rien sr. de nieuwsbrief van SGP Urk en ik houd de website bij. Ik draag de SGP een warm hart toe en hoop na de verkiezingen weer politiek actief te worden. 

Graag zet ik mij in voor de Urker samenleving omdat we ook veel te danken heb aan de lokale gemeenschap.

Waar wil je je de komende vier jaar voor inzetten?
Onze tijd is voor iedereen een heel verwarrende tijd. Mensen zien de verandering en maken zich zorgen over de toekomst van hun kinderen en kleinkinderen. We hebben een christelijke roeping in het gezin, kerk en onderwijs, maar ook een taak in de samenleving. Namens de SGP wil ik op herkenbare en betrouwbare wijze bijdragen aan een stukje rust in onze gemeenschap. Voor de jonge mensen die in het huwelijk hopen te treden, moet voldoende betaalbare woonruimte op ons dorp beschikbaar komen. Deze opgave lossen we echter niet in een dag of week op en regeren is vooruit zien. Daarom moeten we nu al de voorbereidingen gaan treffen voor de woningbouwopgave na de Zeeheldenwijk.

11 februari 2022

Leonard Bogerd

Leonard Bogerd - SGP Urk - Lijst 4 nummer 8

Persoonlijke situatie
Naam: Leonard Bogerd, 36 jaar
Beroep: Juridisch adviseur ruimtelijke ordening gemeente Kampen
Gezinssituatie: Getrouwd met Josien, vader van Albert Rein, Ruben, Christy en Marie Lynn
Kerk: CGK Maranatha Urk.

Waarom in de lokale politiek?
Het is voor mij belangrijk om ook de lokale politiek te bedrijven vanuit het Woord van God en dat te laten horen in het publieke debat.

Woord en daad moeten met elkaar in overeenstemming zijn

Geen verborgen agenda’s of achterkamertjespolitiek. Geen machtsmisbruik, maar een overheid die dienstbaar, betrouwbaar en eerlijk is. En die oprecht luistert naar wat er speelt in de samenleving en dat meeweegt in de besluitvorming.

Waar wil je je de komende vier jaar voor inzetten?
Er moet gewerkt worden aan herstel van de kloof tussen burger en overheid, mede als gevolg van de coronamaatregelen. Ook de maatregelen en de effecten (polarisatie) die zij hebben moeten geagendeerd en benoemd worden.
Voordat door de gemeente nieuw beleid wordt gemaakt of initiatieven uitgewerkt worden, moet het gesprek worden aangegaan met diegene die hierdoor geraakt worden. Met andere woorden, inwoners meer betrekken bij, en invloed geven op de besluiten die de gemeente neemt.
Verder wil ik mij inzetten voor meer recreatieve mogelijkheden in en rondom Urk. De witte zandvlakte moet met fiets- en wandelpaden worden ontsloten. Maar ook in de Zeeheldenwijk en op het binnendijks bedrijventerrein Port of Urk moet aandacht zijn voor leefbaarheid op dit gebied.

9 februari 2022

Jelle van Veen

Jelle van Veen - SGP Urk - Lijst 4 nummer 9

Persoonlijke situatie

Naam: Jelle van Veen, 55 jaar
Beroep: CEO Dayseaday group
Gezinssituatie: Getrouwd met Aafke van Veen- Koffeman, 7 kinderen waarvan 2 pleegkinderen en 6 kleinkinderen
Kerk: CGK Eben Haëzer Urk
Nevenfuncties: Voorzitter vereniging van vishandelaren Urk, voorzitter vereniging van visimporteurs, voorzitter zondagsschool CGK Eben Haëzer, bestuurslid SGP Urk, bestuurslid Woord & Daad ondernemers Urk, bestuurslid Bonisazending internationaal en zondagschoolmeester

Waarom in de lokale politiek?
De lokale politiek heeft mij altijd al geïnteresseerd. Ik zie mijzelf als een rechts, conservatieve SGP’er die politieke samenwerking zoekt. Zo kunnen we op Urk samen sterk staan. De SGP wil er voor iedereen zijn! Ik hoef persoonlijk niet zo nodig op de voorgrond te staan. Ik vind het belangrijk dat de partij ook lokaal haar verantwoordelijkheid neemt en van toegevoegde waarde is, zoals de afgelopen jaren bewezen is.

Waar wil je je de komende vier jaar voor inzetten?
Met Gods hulp wil ik mij inzetten voor betaalbare woningen (al dan niet tijdelijk) voor starters en senioren. Tegelijkertijd is het belangrijk om op korte termijn goede huisvesting te organiseren voor arbeidsmigranten. Niet alleen vanuit economisch belang, maar ook om de bestaande woningmarkt te ontlasten. Daarnaast wil ik aandacht vragen voor Urk als werkgever op het gebied van visserij, vishandel & - industrie en koel- en vriesopslag. Maar vergeet ook niet de bouwsector, logistiek en detailhandel.

Urk is ‘the place to be’!

7 februari 2022

Teunis Kramer

Teunis Kramer - SGP Urk - Lijst 4 nummer 10

Persoonlijke situatie
Naam: Teunis Kramer, 22 jaar.
Beroep: ik ben Masterstudent Griekse en Latijnse taal en cultuur aan de Universiteit Leiden. Na de zomer hoop ik te starten met de educatieve master om mijn eerstegraads lesbevoegdheid te halen.
Gezinssituatie: ik ben thuiswonend in een warm en fijn gezin. Ik ben een zoon van Paulus en Magda Kramer-Bos en heb één jongere broer.
Kerk: Gereformeerde Gemeente (Sionkerk).

Hobby’s: als student Klassieke Talen houd ik uiteraard van lezen. Dit varieert van theologie tot Griekse en Latijnse literatuur, maar bijvoorbeeld ook (kerk)geschiedenis. Verder doe ik aan Hapkido. Op zaterdagmorgen geef ik als Hapkidotrainer les aan twee enthousiaste jeugdgroepen. Ik vind het mooi om kinderen weerbaar te mogen maken en een steentje bij te dragen aan hun sociaal- maatschappelijke ontwikkeling. Ook de politiek heeft mijn interesse: ik volg regelmatig een debat en blijf graag op de hoogte van de ontwikkelingen op de verschillende politieke niveaus. Af en toe zit ik even achter het orgel. Op vrijdagavond zijn we na een week studeren met ons vriendengroepje bij elkaar. Dat is ook altijd fijn.

Waarom in de lokale politiek?
Ik ben al een tijdje actief binnen de plaatselijke SGP. Het afgelopen jaar heb ik mee mogen werken aan de jubileumglossy die we hebben uitgegeven in verband met het 100-jarig bestaan van de Urker SGP. Nu kan ik me breder in gaan zetten voor ons dorp.

Bijbels gefundeerde politiek is harder nodig dan ooit.

De SGP is dé partij die de boodschap van de Bijbel uitdraagt in de lokale, provinciale, landelijke en Europese politiek. Ik vind het een grote verantwoordelijkheid, maar ook een hoge eer om de SGP nu als kandidaat-raadslid te mogen vertegenwoordigen.

Waar wil je je de komende vier jaar voor inzetten?
Als jongerenkandidaat op onze lijst wil ik mij onder meer richten op onze jongeren. Het welzijn van de Urker jeugd is een belangrijk onderwerp. Als student en toekomstig docent wil ik me uiteraard ook inspannen voor het onderwijs en de Urker cultuur. Verder wil ik mij inzetten voor een beter openbaar vervoer. Voor studenten zijn goede busverbindingen essentieel. Zo moet er een betere busverbinding met Lelystad komen: wij gaan ons hard maken voor een directe lijn Urk-Lelystad. Tot slot wil ik mij inzetten voor verantwoorde sport, die voor iedereen toegankelijk is. De SGP is vanaf het begin af aan al tegen belemmeringen als het coronatoegangsbewijs. Als Hapkidotrainer weet ik dat sport en bewegen heel belangrijk zijn voor het fysieke en mentale welzijn, juist van kinderen en jongeren.

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.