5 juli 2018

Algemene Beschouwingen Kadernota 2018

5 pijlers voor Urk

De onderstaande vijf pijlers zijn de hoofdthema's van de kadernota én de SGP bijdrage aan de Algemene Beschouwingen 2018 van de urker gemeenteraad over de Kadernota 2019 - 2022 van het college van Burgemeester en Wethouders.

De SGP fractie diende 2 moties en 1 initiatiefvoorstel in, en was mede-ondersteuner van een motie:

  • SGP Initiatief:  'De ouderen horen er bij' over de toegankelijkheid van de zaterdagmarkt voor minder-validen)  SGP Initiatief toegankelijkheid van de zaterdagmarkt voor minder-validen
  • SGP Motie 1: betreffende de positie van starters op de woningmarkt (Schokkerhoek).
  • SGP Motie 2: betreffende ruimere openingstijden van het gemeentehuis in de avonduren.
  • Mede-ondertekende motie: betreffende een rode-loper benadering voor bedrijven.

Bekijk hieronder de bijdrage van de SGP Fractie aan de Algemene Beschouwingen van 5 juli 2018:

{iframe=https://sdk.companywebcast.com/sdk/player/?id=42cbf183-ffea-4263-a5dd-dd7063e97d6a&offsets=2018-07-05T13:41:11.529Z,2018-07-05T18:37:55Z&width=640&height=360}

Lees hieronder de integrale bijdrage van onze voorzitter tijdens de Algemene Beschouwingen van 5 juli 2018.

ALGEMENE BESCHOUWINGEN KADERNOTA 2018

Geachte voorzitter,

Het is het jaar Anno Domini 2018 waarin wij als SGP onze algemene beschouwingen mogen geven over de kadernota 2019-2022. Een doorkijk richting de toekomst waarin we richting mee willen geven aan het beleid.

Wanneer we terugkijken op de afgelopen jaren kunnen we niets anders zeggen dan dat de HEERE ons als gemeente rijk gezegend heeft. Het gaat de gemeente in vele opzichten goed en we staan er financieel ook niet slecht voor. Dat zijn echter niet onze verdienste. We worden opgeroepen om ons werk zo goed en getrouw mogelijk te doen en ons afhankelijk te weten van de zegen van onze Schepper en Formeerder. Hij alleen is het Die Zijn zegen gebiedt aan diegenen die Hij het wil schenken. Dat maakt de zegen die wij mogen ervaren als gemeente nog groter! Wij mogen in dankbaarheid terug zien en in sommige zaken in vertrouwen en met geduld, wat niet altijd even makkelijk is, het aan de HEERE overlaten.

Als SGP zien wij niet allen achterom maar vooral ook vooruit! Het afgelopen jaar is ons veel wedervaren. Ons past verootmoediging en dankbaarheid. Wij mochten als partij weer deelnemen aan de coalitie.

Wij hopen en bidden dat we de komende vier jaren in verbondenheid en saamhorigheid onder de goedkeuring en zegen van de HEERE, als gehele raad, ons werk mogen doen. Zoekend naar datgene wat ons verbindt en wat het beste is voor Urk! 

Dan is onze wens en bede wat de dichter verwoord in psalm 133 vers 1 - 3:

Ziet, hoe goed en hoe liefelijk is het, dat broeders ook samenwonen! Het is, gelijk de kostelijke olie op het hoofd, nederdalende op den baard, den baard van Aäron, die nederdaalt tot op den zoom zijner klederen. Het is gelijk de dauw van Hermon, en die nederdaalt op de bergen van Sion, want de HEERE gebiedt aldaar den zegen en het leven tot in der eeuwigheid.

Na deze korte inleiding wil de SGP graag overgaan tot haar beschouwingen over de kadernota van 2018. Dit willen we doen door de structuur van de kadernota te volgen en ook onze beschouwingen te verdelen in de zgn. pijlers die van belang zijn voor de gemeente Urk.

Urk groeit

Zoals uit de stukken blijkt, maar we zien dat ook om ons heen, is Gemeente Urk één van Nederlands snelst groeiende gemeente. Urk zal volgens de prognoses in de komende twintig jaar doorgroeien naar een aantal van 30.000 inwoners. Er is de afgelopen tijd veel gezegd over de recente grenscorrectie met de Noordoostpolder. Ook de, in het verleden gemaakte verdeling van gronden, is iedere keer een punt van aandacht geweest.

Urkerland

 

Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst... Daarom hebben we de volgende vraag aan ons college ;)

Ziet ons college mogelijkheden om in de nabije toekomst de gemeente Noordoostpolder in te lijven bij Urk? Zo kunnen fouten uit het verleden alsnog worden hersteld.

De groei van de Urker bevolking is gekoppeld aan de groei van economie en werkgelegenheid. Als gemeente zullen we vanwege deze geweldige expansie op velerlei terreinen, goed en adequaat moeten acteren. Sowieso op woningbouw en bedrijventerreinen, maar ook op zorg, onderwijs en recreatie.

Eén van de zorgen van de SGP is dat wij het vestigingsklimaat voor zowel burgers als bedrijven optimaal houden. Voor bedrijven zal dit gezocht moeten worden in grondprijs, infrastructuur, en optimaal faciliteren van de gemeente bij zaken die het bedrijfsleven aangaat. Dit komt overeen met de ambitie van de gemeente om: Een vitale gemeenschap waarin mensen samenwerken en de kracht van inwoners en bedrijven zoveel mogelijk te benutten.

Voor de burgers moeten er voldoende betaalbare woningen zijn. In het bijzonder voor onze jonge starters en onze senioren. Met name in de Schokkerhoek zal dit zeker het uitgangspunt moeten zijn! Ook dit is immers een ambitie van de gemeente?! U formuleert het treffend in ‘de tien ambities’ van de gemeente wanneer u zegt u te willen inzetten voor: een goede ruimtelijke kwaliteit van een duurzaam bebouwde omgeving met voldoende en betaalbare woningen voor alle inwoners. We houden u hier dan ook graag aan, in het belang van onze burger.

Wil het college er zorg voor dragen, dat het woningaanbod in Schokkerhoek gunstiger zal zijn voor jonge starters met een smalle beurs en senioren, dan tot nu toe het geval is geweest?

Om duidelijk te maken dat dit punt echt prioriteit heeft voor de SGP, willen we deze oproep aan het college kracht bijzetten door het indienen van de motie woningaanbod Schokkerhoek.

Schokkerhoek

 

Urk mit eenkanger

Deze pijler richt zich, zoals de kadernota het verwoordt, op het behouden en waarborgen van de onderlinge verbondenheid tussen én zorg voor inwoners, maatschappelijke organisaties, kerk, verenigingen en de gemeente. Verbindend besturen samen met inwoners, bedrijven en partners en sociaal beleid voeren dat uitgaat van omzien naar elkaar en samenkracht (het bevorderen van sociale samenhang waarin de eigen kracht centraal staat) en dat ook stimuleert en een vangnet biedt aan hen die dat nodig hebben. Twee ambities die u als gemeente uzelf gesteld hebt.

De SGP onderschrijft deze ambities en wil opkomen voor de zwakkeren in de samenleving. Wij willen omzien naar mensen in kwetsbare omstandigheden. Zij moeten vanuit Bijbelse naastenliefde zorg en ondersteuning of zelfs bescherming ontvangen. 'Mit eenkanger' kunnen we daar zorg voor dragen! Alleen gaat dit niet lukken. Kerken, scholen en andere maatschappelijke instellingen, zoals Caritas, moeten intensief overleg met elkaar hebben om op tijd in te kunnen spelen op de ontwikkelingen op dit gebied.

Urker ouderen

 

Eén van de zorgen die wij als SGP hebben is eenzaamheid onder ouderen. Dit is zeker een landelijk probleem waar de Tweede-Kamerfracties van de drie christelijke partijen geregeld aandacht voor vragen. Op Urk zien we het aantal ouderen stijgen, dus zal dit ook zeker voor ons een aandachtspunt moeten zijn. Daarom is het ook goed om hier nu al over na te denken. Ik verwijs in dezen ook naar het coalitieakkoord, waarin als bijlage het landelijke manifest 'Waardig Ouder worden' van SGP en Christen Unie in opgenomen is.

Op 22 juni jongsleden was onze fractie op een symposium van de landelijke bestuurdersvereniging van de SGP waar het onderwerp, m.b.t. onze ouderen, “vitaal of afgeschreven” werd besproken. Minister de Jonge van Volksgezondheid was hier ook aanwezig en onderstreepte nog weer eens het belang van zorg voor onze ouderen. Een zeer inspirerende middag met veel SGP bestuurders. Interessant was vooral het nadenken over het vertalen van het probleem naar concreet lokaal beleid. Door een wethouder van Leerdam werd verteld hoe zij dit hebben opgepakt en dit zouden we graag met u als college en de raad willen delen. Niet als blauwdruk, maar wel om concreet handen en voeten te kunnen geven aan dit manifest.

In Leerdam heeft men de huisartsen ingeschakeld om eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan. De huisarts geniet bij veel mensen het vertrouwen en komt vele malen makkelijker bij de burger binnen dan de gemeente bijvoorbeeld. In Leerdam heeft men een soort ouderenconsultatie opgezet. Hierbij worden ouderen eens per jaar uitgenodigd door de huisarts om langs te komen. Mocht dat moeizaam gaan, dan gaat de huisarts zelf even langs. In een gesprek wat de huisarts met de oudere heeft wordt gesproken over medische zaken, maar ook het sociale leven van de persoon. Op een ontspannen manier kan zo worden gesignaleerd waar iemand behoefte aan heeft. Bovendien kan de huisarts zo functioneren als centraal aanspreekpunt voor de desbetreffende persoon. Het blijkt dat eenzaamheid onder ouderen wordt verminderd door deze aanpak en dat zorgmijding ook vroegtijdig gesignaleerd wordt. Kortom; een prachtig initiatief waarin de politiek samen met de sector een oplossing heeft gevonden. We willen de wethouder dan ook oproepen eens te informeren naar de wijze waarop Leerdam dit heeft opgepakt. Mocht wethouder Brouwer het op prijs stellen, dan brengen wij hem graag in contact met de desbetreffende SGP-wethouder. 

SGP Initiatief 'De ouderen horen er bij' aan dat wij zo dadelijk zullen indienen. 

 

Urk leert en werkt

Deze twee items dragen er samen zorg voor dat er nu en in de toekomst een groot arbeidsaanbod en goed opgeleide werknemers zijn. Beide zijn hét medicijn voor een goede economische ontwikkeling een toename van het aantal banen.

Eén van de 10 aandachtspunten van de gemeente Urk is: Investeren in onderwijs, kennis en innovatie samen met scholen en het bedrijfsleven. Voor de SGP betekent dit dat wonen, leren en werken, zoals eerder benoemd, ook hier integraal benaderd moet worden.

Als SGP-fractie zijn we blij dat het college erin is geslaagd de vervoersbewegingen voor leerlingen van passend onderwijs te beperken. We spreken dan ook de wens uit dat dit alle Urker leerlingen en het onderwijs op Urk ten goede komt.

Urk is een van de jongste gemeenten van Nederland. Dit betekent dat we in de toekomst een enorm potentieel kunnen hebben aan geschoolde arbeidskrachten voor onze eigen economie. Hier moeten we echter wel in investeren! Investeren in opleidingen voor onze jonge Urkers is dan ook van wezenlijk belang.

Kan de gemeente een rol spelen in het stimuleren van leerbedrijven voor de Urker studenten die stages moeten lopen? Als beide partijen elkaar goed bevallen zien we vaak dat studenten, na het afronden van hun studie, werknemers worden bij het eerdere stagebedrijf!

Door de groeiende economie zien we tekorten ontstaan aan arbeidskrachten. Deze tekorten worden momenteel opgevuld met arbeidsmigranten. Hieruit volgen weer uitdagingen op het gebied van huisvesting. Tegelijkertijd zijn er nog altijd Urkers die niet aan het werk komen. Een betere aansluiting van vraag en aanbod van arbeidskrachten zou wat de SGP betreft zeker gewenst zijn. Omscholing, bijscholing, werkervaring opdoen en het juiste arbeidsritme (her)vinden is hierbij van wezenlijk belang. Wil het college aan de slag gaan om aan te sluiten bij de Human Capital Agenda van de provincie Flevoland of de regio Zwolle?

Visserij

Bij 'Urk werkt' behoort er ook aandacht te zijn voor de beeldbepalende sector van ons dorp; de visserij. Er staan grote uitdagingen te wachten voor deze sector. We zijn als SGP-fractie dan ook blij dat onze wethouder Geert Post ook deze periode zich voor deze sector mag inzetten. De visserij heeft echter niet alleen de aandacht van onze wethouder, maar van onze gehele fractie. Zo zijn we afgelopen vrijdag op het visserijevent in Houten geweest, samen met de CU-fractie. Hier is met diverse stakeholders gesproken over onderwerpen als de aanlandplicht, pulsvisserij en de brexit. Belangrijk om niet alleen met de mond te belijden je als politiek hiervoor in te zetten, maar ook daar te zijn waar je een bijdrage kan leveren.

Pulsvisserij

 

De SGP-fractie heeft op 6 juli 2017 een motie ingediend om een bestuurlijk platform voor de IJsselmeervisserij in het leven te roepen. Deze is toen door de raad aangenomen. Hoe staat het met de oprichting hiervan?

Samen met de provincie Flevoland en ondernemend Urk wordt er gewerkt aan de komst van een buitendijkse haven. Deze maritieme servicehaven ligt strategisch aan het IJsselmeer en zal een spin-off hebben voor de totale werkgelegenheid van ons dorp. Tussen de Domineesweg en deze haven komt een nieuw binnendijks-bedrijventerrein. Hierdoor kan het bedrijfsleven verder groeien. Dit strookt met de ambitie van de gemeente om zorg te dragen voor een Sterke economie door goede bereikbaarheid, meer werkgelegenheid en een bloeiende maritieme haven. Ondernemend Urk staat te trappelen om aan de slag te kunnen. Als gemeente willen we deze groei faciliteren en niet onnodig afremmen. Daarom hebben we als coalitie een motie voorbereid voor de rode-loper-benadering die de strekking heeft dat de klant, onze ondernemer, koning is.

Urk leeft

Hierbij gaat het om de 'quality of living' volgens de kadernota. Wat betreft de ‘quality of living’ zitten we op Urk goed is uit onderzoek van de Elsevier en bureau Louter gebleken. Wij zijn de beste gemeente van Flevoland! Dit wisten wij uiteraard al lang, maar het is prettig dat de rest van Nederland hier ook van op de hoogte gesteld wordt. Urk heeft de beste combinatie van wonen, werken, winkelen, onderwijs, zorg, veiligheid, cultuur, rust en ruimte (en natuurlijk onze plaatselijke culinaire etablissementen; de patatzaken). Dit maakt de uitdaging des te groter deze eer hoog te houden.

Bij de ‘quality of living’ horen ook de speelplaatsen voor de Urker jeugd. Hoe staat het met de verhuizing van de speeltuin in het Urker speelbos? Is er een integraal beeld over de verdeling van speelmiddelen/toestellen over ons dorp? Zou een speelplaatsenplan hierbij kunnen helpen, waarbij buurtverenigingen actieve betrokken worden bij de verdeling en invulling van de diverse speelplaatsen.

Vorig jaar hebben we als fractie een motie ingediend waarin we het college hebben opgeroepen om meer speeltoestellen voor de jongere en oudere jeugd te realiseren in het Wilhelminapark.

Ook deze motie is destijds door de raad aangenomen. Hoe staat het met de uitvoering van deze motie? Destijds werd aangegeven dat de financiële dekking geregeld was.

Als SGP zouden we deze motie graag willen uitbreiden door de wethouder opdracht te geven om te onderzoeken of het mogelijk is om een beheerder vanuit de Social Firm te plaatsen op het Wilhelminapark. We denken dan aan beheertaken als opruimen, toezichthouden en eventueel een kleine EHBO post voor pleister en dergelijke.

Wilhelminapark

 

Urk verbindt

Een pijler die veel overeenkomsten vertoond met de tweede pijler die we hebben benoemd. Desondanks vragen we hier nog specifiek aandacht voor. Veel burgers ervaren een kloof tussen het bestuur en de burger. De SGP vindt het erg belangrijk dat deze kloof wordt overbrugd. Bestuurders moeten daarom zorgvuldig luisteren en actief betrokken zijn op het geheel van de samenleving. Communicatie is in deze wel van cruciaal belang. Verwachtingsmanagement en een heldere communicatie richting de burger creëert draagvlak en voorkomt teleurstellingen.

Ook als raad ligt hier een taak. In het verleden kende we het concept van gast van de raad. Dit stimuleert de betrokkenheid van onze bevolking bij de lokale politiek. Het is ons onduidelijk waarom hier tegenwoordig geen uitvoering meer aan gegeven wordt, vandaar dat we het hiermee in herinnering willen roepen. In het coalitieakkoord is de doelstelling, de burger meer te betrekken bij het beleid, opgenomen. Het zou toch mooi zijn als we burgers en maatschappelijke organisaties meer kunnen betrekken bij de lokale politiek.

Kunnen we het concept van gast van de raad herintroduceren?

Aangezien we als gemeente het dichtste bij de burger behoren te staan, is het van groot belang dat de burger ons ook kan bereiken. Nu hoeven we zeker niet te klagen over het aantal openingsuren van het gemeentehuis. Toch zouden we de indeling van de openingsuren graag anders zien. Werkende burgers hebben nu onvoldoende mogelijkheden buiten hun werktijden om, om naar het gemeentehuis te gaan. Verschillende partijen in deze raad hebben hier ook tijdens de verkiezingscampagne aandacht voor gevraagd. In samenwerking met de rest van de coalitie hebben we dan ook een motie voorbereid betreffende ruimere openingstijden van het gemeentehuis in de avonduren.

Tot slot

Geachte voorzitter, De SGP wenst u en uw gezin, het college, onze raad, vorstenhuis en overheid met alle inwoners van Urk, Gods onmisbare zegen toe voor nu en de toekomst. Ik dank u.