27 juni 2019

Algemene Beschouwingen Kadernota 2019

Vanavond vonden de Algemene Politieke Beschouwingen 2019 plaats waarin de gemeenteraad onder andere de Kadernota 2019 heeft besproken. Onderstaand kunt u de bijdrage van SGP Urk terug lezen.

Inhoud

Voorwoord

Geachte voorzitter,

Wij schrijven het jaar onzes Heeren 2019. Een jaar is weggegleden in de eeuwigheid. Een jaar waarin voor de gemeente Urk ontzettend belangrijke beslissingen zijn genomen voor de toekomst van Urk.

In dezen wil ik noemen o.a. de aankoop van nieuwe gronden voor woningbouw en industrie en verdere ontwikkeling van de Port of Urk. Dit zijn historische beslissingen geweest gezien de ligging van deze gronduitbreiding van onze gemeente Urk.

We mogen en moeten zeggen dat de HEERE onze gemeente gezegend heeft voor wat betreft de uitbreiding van onze gemeentegrond. We bidden dat deze beslissingen en de uitvoering daarvan ook Zijn zegen mag wegdragen. Dat is toch het belangrijkste in ons werk als raad van Urk dat wij bij alles wat wij doen de eer van God op het oog hebben.

Niet in alle sectoren was het afgelopen jaar een jaar van vreugde en optimisme. We denken in het bijzonder aan het wegvallen van de regionale ziekenhuiszorg en aan onze vissersvloot die door desastreuze beslissingen in Brussel de pulskor moet verruilen voor de traditionele boomkor. Innovatie en duurzaamheid de nek omgedraaid. En wat nog te zeggen van de gevolgen van de Brexit …

Een visserman sprak eens de gevleugelde woorden: vooruit, achteruit ga je al! En dat is nu juist de veerkracht van Urk in alles. Niet bij de pakken neer zitten, al zijn de tijden nog zo moeilijk en lijkt alles tegen ons te zijn. Vóóruit, met Gods hulp. In deze mogen we vasthouden aan Gods heilig en onfeilbaar Woord: onze hulp is in de naam des HEEREN die hemel en aarde gemaakt heeft.

De kadernota die voor ons ligt geeft ons een doorkijk richting de komende vier jaren. Toch staan er onderwerpen in die nog veel verder strekken dan die vier jaar. Bij dit alles blijft staan:

Deo Volente: zo God het wil

Het is de wens en bede van de SGP dat deze raad in goede samenwerking en harmonie met het college van burgemeester en wethouders de komende jaren uitvoering mag geven aan de doelen die genoemd worden in deze kadernota.

De Heere schenke ons allen gezondheid en de kracht maar bovenal de vreze des Heeren in ons hart, want die doet wijken van het kwaad, God lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf.

Als dat ons geschonken wordt dan zal de Heere Zijn zegen ons gebieden in voor- maar ook in tegenspoed.

Inleiding

Geachte voorzitter,

U geeft in de inleiding van de kadernota aan dat we vanuit het coalitieakkoord willen werken aan een krachtige gemeenschap en plaatselijke overheid, Want Urk groeit.

Urk groeit exceptioneel en dat betekent alertheid en aandacht van de gemeente voor haar inwoners en bedrijven op het gebied van o.a.:

  • Infrastructuur
  • Dienstverlening
  • Financiën
  • Zorg
  • Woningbouw en bedrijfsleven

Hoe houden we Urk bewoonbaar? Hoe kunnen we op Urk goed blijven wonen, werken en recreëren met behoud van ons christelijk karakter? Want dat voorzitter, zal zeker in de toekomst van Urk een belangrijk item worden. Dit is een opgave die niet gering is en waarlijk een grote verantwoordelijkheid die bij ons allen op de schouders rust.

De nota is verdeeld in 5 aandachtsvelden. Als SGP zullen we deze verdeling handhaven en op elk van deze pijlers onze visie en/of aanvulling geven.

Urk mit eenkanger

Urk mit eenkanger gaat onder andere over het betrekken van de burger bij de vorming van beleid. Hierbij hechten wij als SGP eraan om op te merken dat verwachtingsmanagement het sleutelwoord in deze is. Maak vooraf helder wat wel en niet mogelijk is. Kan de wethouder een toelichting geven hoe het college de mogelijkheden van het programma ‘Right to challenge’ gaat inzetten? En hoe ziet de wethouder dit voor zich bij andere onderwerpen dan het groenonderhoud?

Wij zijn als SGP ook blij met de aandacht die er is voor de ouderenzorg op ons dorp. Deze raadsperiode hebben we de plannen goedgekeurd voor de bouw van een woonzorg complex op de plek van de oude Wilhelminaschool. Wanneer kunnen we de eerste paal de grond in rammen?

Urk leert

Voorzitter, zoals u weet draagt de SGP het bijzonder onderwijs al jaren een warm hart toe. Het recht hierop is vele jaren geleden verworven en daar zijn wij zuinig op. Desondanks vermoeden wij dat u ergens anders op doelt wanneer u spreekt over het maximaal faciliteren van bijzonder onderwijs op Urk. Nu hebben we uitsluitend christelijk onderwijs op Urk, dus wat dat betreft heeft dit college de doelstelling gehaald. Kan de wethouder bevestigen dat hij hier passend- en speciaal onderwijs bedoeld? En kan de wethouder aangeven hoe het met de plannen staat voor een vestiging van de Eliëzer- Obadjaschool op Urk?

Ondanks de donkere wolken die zich boven onze visserij samenpakken is het belangrijk om te werken aan toekomstperspectief voor onze jeugd die een opleiding volgen voor een baan in de maritieme sector. De SGP juicht de nieuwe plannen van de Friese Poort, in de volksmond de visserijschool, dan ook van harte toe om te komen tot een maritiem kenniscentrum. Hiermee gaat een lang gekoesterde wens van de raad in vervulling.

Zoals u weet geeft de SGP prioriteit aan het uitvoeren van het coalitieakkoord ‘Urk mit Eenkanger’. Een belangrijk onderdeel hiervan is het versterken van de Urker taal en identiteit. De coalitie heeft destijds gepleit voor een Urker lespakket naar het voorbeeld van Staphorst. Kan de wethouder aangeven hoe het hiermee staat? Na het realiseren van de cultuurnota zou dit wat ons betreft een mooi concreet volgend punt zijn. Hier denkt u toch net zo over?

Urk werkt

Urk is de gemeente met de laagste werkeloosheidscijfers van Nederland, zo kopte de Stentor vorige week nog. Een feit wat de mentaliteit van ons prachtige dorp weerspiegelt. Urk springt er ook uit als het gaat over vis, vishandel, visverwerking en fishfood. Wij zijn het viscentrum van Europa wat zich nog steeds verder ontwikkeld. En dat is iets om trots op te zijn. Om uitbreiding van bedrijven in deze sectoren niet te laten stagneren, pleit de SGP ervoor om prioriteit te geven aan het zo snel mogelijk realiseren van het binnendijks bedrijventerrein.

We hebben op Urk ook onze IJsselmeervisserij. Helaas hebben zij de wind niet mee de laatste jaren. Nu is er binnen de regiodeal 5 miljoen gereserveerd voor de IJsselmeervisserij. Kan de wethouder aangeven hoe het met de invulling van deze gelden staat voor de IJsselmeervissers maar ook de invulling voor de versterking van de maritieme positie van Urk?

Onlangs is bekend geworden dat de verbreding van de sluizen bij Kornwerderzand gerealiseerd gaat worden. Een project wat van groot belang is voor de bedrijvigheid op Urk en in het bijzonder voor de te realiseren Port of Urk. Nu wij als gemeente zo onze nek uitgestoken hebben hopen we dat onze ondernemers ook hun aandeel hierin serieus nemen. Kan de wethouder ons hierover bijpraten? Verdieping van de vaargeul is hiervoor een belangrijke en logische volgende stap. Er is immers niets mooiers dan dat de haven met vlaggetjesdag vol met onze eigen kotters ligt?

In de nota wordt expliciet de overlast van vrachtwagens op het industrieterrein genoemd. Daar moet echt op korte termijn iets aan gebeuren. Tegelijk zien we een economische ontwikkeling die qua aantal vervoersbewegingen van vrachtwagens niet minder, maar eerder meer zal worden. Vandaar dat de SGP oproept om bij de inrichting van het nieuwe maritieme bedrijventerrein hier rekening mee te houden.

Kan de wethouder iets zeggen over de stand van zaken mbt een oplossing voor de huidige problematiek van de vrachtwagens? En hoe verloopt het overleg met de BKU?

Als laatste voor wat betreft Urk werkt een vraag over de maritieme servicehaven. Tekstueel lees ik hier niet veel over in deze kadernota maar dat zal niet betekenen dat hiervoor geen aandacht is en dat er aan dit dossier niet wordt gewerkt. Vandaar onze vraag naar de stand van zaken omtrent de buitendijkse-haven

Urk leeft

Als SGP doet het ons goed dat er dit jaar een cultuurnota is verschenen. Een item dat de SGP ook tijdens de verkiezingen onder de aandacht heeft gebracht en nu daadwerkelijk tot uitvoering komt. Een prachtig resultaat dat door een brede inspraak tot stand is gekomen.

Deze werkwijze van inspraak en overleg is wat de SGP betreft de juiste manier om ook in de toekomst belangrijke items te behandelen, zoals bijvoorbeeld: nota recreatie en toerisme en de nota afvalbeleid.

Om hier alvast een voorzet op te geven vraagt de SGP hierbij aandacht voor de zondagsrust bij de nota recreatie en toerisme. Bij deze willen we nogmaals onze teleurstelling kenbaar maken over het niet tijdig verlenen van toestemming om in de zomermaanden ‘de evangeliesatie tent’ op de haven te plaatsen. Dit is voor het eerst in vierentwintigjaar tijd! Echt heel erg jammer.

De SGP vindt dat het zo langzamerhand tijd wordt dat er meer duidelijkheid ontstaat over de sportboulevard met daaraan gekoppeld het gehele gebied “Noorderzand”. In de geactualiseerde structuurvisie 2035+ staat best wel het één en ander over de inrichting van dit gebied. Wat de SGP betreft heeft het lang genoeg geduurd en zou het goed zijn om al de plannen en ideeën die er reeds zijn in elkaar te schuiven en te komen tot een bijzonder gebied van wonen, recreëren en bewegen.

Hoe staan beide wethouders hierin? Kunnen ze een indicatie geven in tijd wanneer dit gepresenteerd zou kunnen worden aan de raad?

Urk leeft is ook veilig leven. De SGP wil dan nogmaals benadrukken de noodzaak van een goede en gedegen brandweerkazerne. Natuurlijk zijn daarbij goede brandweerlieden ook van belang. Wij hopen op korte termijn meer inzicht te krijgen in de plannen van de nieuw te bouwen kazerne. Vanaf deze plaats willen wij onze Urker brandweer alvast feliciteren met hun 80-jarig jubileum en wensen wij hen aanstaande zaterdag een brand veilige dag toe!

Urk is een gemeente met enorm veel collectieve voorzieningen voor onze burgers, bijvoorbeeld sporthallen, speeltuinen en het zwembad etc. Hierbij pleit de SGP er voor om dit zoveel mogelijk in eigen beheer te nemen. Hier hangt ook een prijskaartje aan. Het leven op Urk moet, voor zover mogelijk, wel betaalbaar blijven. Dit kunnen we onder andere doen door de kosten van afvalverwerking zo laag mogelijk te houden. Nu het Rijk een belasting heft over restafval verbranding gaat afval scheiden echt lonen. Daarom zullen wij zo dadelijk namens de coalitie een motie indienen om de tariefstijging van de afvalstoffenheffing voor komend begrotingsjaar te compenseren uit de reserve afvalstoffenheffing.

Urk verbindt

Over dit aandachtsveld willen we alleen kwijt dat we het van belang achtten dat binnen het gemeentehuis goede applicaties worden aangeschaft die het werken en afhandelen van zaken prettiger en sneller maken. De expertise laten we graag over aan de specialisten zelf die er binnen de gemeente zijn. Daarbij willen we overigens wel de complimenten geven over de vernieuwde website.

Urk bouwt

Geachte voorzitter. Nu Urk zo druk is met grenscorrecties willen we graag nog een extra aandachtsveld toevoegen. Urk bouwt!

Op Urk is al jaren sprake van een grote vraag naar betaalbare woningen. Helaas blijft het aanbod in het betaalbare segment voor de modale Urker behoorlijk achter. Ook zien we de laatste jaren enorme prijsstijgingen. Als SGP hebben we ons altijd ingezet voor betaalbare woningen voor starters en ouderen. Met de hele ontwikkeling van gasloos bouwen is deze uitdaging alleen maar groter geworden. Het maken van scherpe keuzes in de exploitatie van nieuwbouwwijken is en blijft van groot belang. Kan de wethouder aangeven hoe hij zich hiervoor wil gaan inzetten?

Slotwoord

Geachte voorzitter,

Wij gaan eindigen en spreken als SGP fractie de wens uit of de Heere, U en de wethouders, ons als gehele raad, maar ook de ambtenaren en een ieder die betrokken is bij het besturen van onze gemeente, wijsheid wil schenken om het goede voor en met elkaar te zoeken tot eer van God.

Ik dank u.