30 april 2020

Gemeentelijke regie type woningbouw Urk

Verloting 11 juli 2019

SGP Urk vraag aandacht voor afstemming aanbod op de vraag naar woningbouw

De fractie van de SGP in de gemeenteraad heeft middels een amendement aandacht gevraagd voor afstemming tussen vraag en aanbod van woningen in Urk. Onderstaand is het amendement terug te lezen.

Amendement Gemeenteraad

Onderwerp: Gemeentelijke regie type woningbouw Urk

De raad van de gemeente Urk in vergadering bijeen op 30 april 2020,

Overwegende dat:

 • Urk aan de vooravond staat van een aantal grootschalige ontwikkelingen. Sturing en regie belangrijke kernwoorden zijn;
 • In de Nota Grondbeleid 2020 – 2024, gemeente Urk spelregels over de rol van de gemeente in de gebiedsontwikkeling worden opgenomen;
 • Het grondbeleid het kader vormt waarbinnen het ruimtelijke beleid vorm kan krijgen;
 • Hiervoor heldere, open en transparante kaders en uitgangspunten nodig zijn;
 • In het Coalitieakkoord 2018 – 2022 ‘Urk mit Eenkanger’ is bepaald dat een Urker graag op Urk wil wonen;
 • Een fijne woonomgeving en voldoende aanbod van geschikte woningen daarbij belangrijke aandachtspunten zijn om ook in de toekomst voldoende woongenot te bieden.

Besluit de voorgestelde doelstellingen van het grondbeleid als volgt gewijzigd vast te stellen:

De doelstellingen van het grondbeleid zijn:

 • Het bevorderen van een maatschappelijk gewenst ruimtegebruik;
 • Het verhogen van de kwaliteit van het ruimtegebruik;
 • Het bevorderen van een rechtvaardige verdeling van kosten en opbrengsten over gebruikers, grondeigenaren, ontwikkelaars en de gemeente;
 • Het inzetten van overschotten van gemeentelijke grondexploitaties voor andere maatschappelijke doelen of voor projecten met tekorten.
 • Het woningaanbod (type) en het aanbod van bedrijfsgronden aansluiting te laten vinden bij de vraag en behoefte binnen onze gemeente.

SGP Urk

De door de SGP voorgestelde toevoeging op de Nota Grondbeleid 2020 - 2024 werd unaniem door de gemeenteraad gesteund.

In de afgelopen tijd zijn er diverse verlotingen van woningen geweest waaruit de enorme vraag naar met name starterwoningen is gebleken.

Foto bovenaan deze pagina: verloting van 51+ en starterwoningen op 11 juli 2019

Verloting starterwoningen 11 oktober 2019

Verloting starterwoningen 11 oktober 2019

Verloting starterwoningen 5 maart 2020

Verloting starterwoningen 5 maart 2020

Het copyright van de foto's berust bij wethouder Post.

Een goede afstemming van het aanbod op de vraag heeft blijvend de aandacht nodig. SGP Urk blijft zich hier voor inzetten. Bekijk hier een item van Omroep Flevoland uit 2012.