15 maart 2018

Gemeenteraadsverkiezingen en jubileum (De Banier)

Gemeenteraadsverkiezingen 

Op 21 maart D.V. zullen er gemeenteraads-verkiezingen worden gehouden. Er zijn veel politieke partijen in Nederland. Laat uw stem niet verloren gaan.

Op welke partij moeten we stemmen? Op de SGP. Niet omdat deze partij volmaakt is, maar wel omdat deze partij zich ten doel stelt de beginselen van Gods Woord op staatkundig terrein tot meerdere erkenning te brengen in ons land. De SGP streeft naar handhaving en doorwerking van de beginselen verwoord in het Program van beginselen.

De SGP wil erop wijzen dat de overheid als dienaresse Gods in haar ambt onvoorwaardelijk onderworpen is aan Gods Woord en Wet. De overheid dient te zorgen voor een innchting van de samenleving overeenkomstig de in Gods Woord geopenbaarde normen en dient de naleving van deze normen voor te staan. Ook zal de overheid rekenschap moeten afleggen aan God. Calvijn schrijft in zijn commentaar op, Timotheüs 2:1 en 2 dat de vorsten en magistraten aan God rekenschap moeten geven. Daar moet de overheid in liefde en ernst op gewezen worden.

100 jaar SGP

Binnenkort zal de SGP honderd jaar mogen bestaan. Het is een goede zaak zich in het verleden te verdiepen, om kennis te nemen van de principes en de verwerking daarvan tot lering, correctie en aansporing in het heden. In het verleden werd ernstig en bewogen opgeroepen tot een terugkeer naar Gods Woord en Wet. Ir. Van Dis wees er op 1 november 1972 op dat iedereen voor God gedagvaard zal worden en geoordeeld zal worden naar Gods Wet. Ook wees hij op de overwinning die door Christus is behaald: "Die overwinng staat vast. De wereld kan nog zoveel in beweging zijn, er kunnen nog zoveel oorlogen plaatshebben en de Kerk kan nog zoveel verdrukt worden, de overwinning is aan de Heere Jezus Christus en in en door Hem aan de Kerk." De Heere geve dat ook in de toekomst de beginselen van de SGP mogen doorklinken in de gemeente, in de provincie. in ons land en in Europa. De Heere schenke aan de vertegenwoordigers van de SGP beginselvastheid, deskundigheid en bekwaam-heid. Eerlijk en bewogen dient gewezen te worden op de eisen van Gods Woord voor ieder mens. De inbreng van de SGP zij tot zegen voor ons land en volk. Het klinke ook in de toekomst door: ''Vrees God en houd Zijn geboden, want dit betaamt allen mensen" (Prediker 2:14).

Ds. A. Van Heteren (Vicevoorzitter SGP)

Ds A van Heteren

Bovenstaand 'Woord vooraf' is overgenomen uit De Banier; Ledenmagazine van de Staatkundig Gereformeerde Partij; Jaargang 97, maart 2018, nummer 2.