7 mei 2020

Lestijden basisonderwijs

Lestijden basisonderwijs

ChristenUnie en CDA wilden het college van B&W opdragen om opnieuw een indringend gesprek te voeren met de besturen van de schoolvereniging Rehoboth en de Reformatorische schoolvereniging. SGP Urk ziet de uitwerking van de lestijden niet als een bevoegheid van de gemeente maar als de verantwoordelijkheid van schoolbesturen zelf, nu de basischolen onder voorwaarden weer open mogen na een periode van lock-down als gevolg van het coronavirus.

We leven in een tijd waarin er veel onzekerheid is en er een hoge mate van flexibiliteit van ons allemaal wordt gevraagd. Zoals het mantra steeds klinkt; “alleen samen krijgen we het coronavirus onder controle”.

De SGP-fractie heeft alle begrip voor de zorgen die er leven bij ouders omtrent het opstarten van de basisscholen vanaf 11 mei. De afgelopen periode heeft veel inzet gevraagd van ouders om, naast hun eigen werkzaamheden, hun eigen kinderen te begeleiden bij hun schoolwerk. Hier willen we niet gemakkelijk overheen stappen.

Daarbij willen we echter niet voorbijgaan aan de inzet van de Urker basisscholen en leerkrachten om onderwijs op afstand te organiseren en binnen de overheidsrichtlijnen een rooster op te stellen voor het onderwijs per 11 mei. Onderstaand geven we als SGP weer waarom we de motie van ChristenUnie en CDA over de schooltijden niet steunen.

Scholen voldoen aan wat het protocol vraagt

Allereerst staat in het protocol opstart basisonderwijs letterlijk: “Scholen beslissen zelf hoe zij de 50% onderwijstijd inrichten, waarbij wel uit wordt gegaan van hele dagen onderwijs”.

Dit biedt dus de ruimte aan scholen om zelf een rooster op te stellen zo lang voldaan wordt aan de eis dat de onderwijstijd 50% bedraagt.

Dit wordt ondersteunt door berichtgeving vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap die aangeven dat, hoewel een rooster van halve dagen niet gewenst is, dit niet verboden is.

Scholen hebben maatregelen genomen

Ter onderbouwing van het uitgangspunt om hele dagen onderwijs te geven wordt gewezen op het beperken van de vervoersbewegingen. Zowel de Reformatorische schoolvereniging als de Schoolvereniging Rehoboth hebben maatregelen genomen om de risico’s die ontstaan bij de vervoersbewegingen te beperken. De scholen voldoen hiermee aan de geldende regels, wijken af van het uitgangspunt om hele dagen les te geven en hebben daar passende maatregelen op genomen.

Een gesprek heeft reeds plaats gevonden

Ten tweede roept de motie het college van B&W op om opnieuw een indringend gesprek te voeren met de besturen van de schoolvereniging Rehoboth en de Reformatorische schoolvereniging. Dit gesprek met de gemeente heeft echter al plaatsgevonden op 4 mei 2020. Het gemeentebestuur heeft in het gesprek van 4 mei en de reactie in het Urkerland van maandag 4 mei helder de bezwaren van ouders verwoord.

Vrijheid van de scholen zelf

Daarnaast is deze oproep strijdig met het recht op de vrijheid van onderwijs, artikel 23 van de Grondwet. Hierin is de zelfstandigheid en onafhankelijkheid van het bijzonder (christelijk) onderwijs gewaarborgd. De extra oproep voor een indringend gesprek riekt volgens de SGP-fractie te veel naar inmenging van de overheid in de besluitvorming van de scholen. Hiertoe is het lokale bestuur niet bevoegd en wij vinden deze inmenging dan ook zeer onwenselijk.

Ouders kunnen zelf overleggen met de school

Als laatste wil de SGP-fractie daarbij opmerken dat we het officiële besluitvormingsproces binnen de schoolverenigingen niet moeten ondermijnen. De medezeggenschapsraden zijn geraadpleegd en hebben ingestemd met de voorgestelde roosters van de Urker basisscholen. In de medezeggenschapsraden zijn ook de bezorgde ouders vertegenwoordigd. Alle ouders zijn daarnaast uitgebreid door de scholen geïnformeerd waarom er bepaalde keuzes gemaakt zijn.

Het is vooral een kwestie waar schoolverenigingen en ouders samen uit moeten zien te komen.

Daarbij staat het ouders vrij om hun zorgen bij de school kenbaar te maken. Er is daarnaast ook een petitie gestart waarmee ouders met bezwaren hun stem kenbaar kunnen maken. Dit respecteren wij als fractie volledig en vertrouwen erop dat de schoolbesturen hier op een verstandige wijze mee zullen omgaan.

We roepen iedereen op elkaars standpunt te respecteren, want alleen samen komen we door deze moeilijke tijden. 

De Partij voor de vrijheid (PVV) en Hart voor Urk (HvU) delen de visie van SGP op dit onderwerp.