15 maart 2018

SGP Urk en de energietransitie (Column)

SGP Urk en de energietransitie

Coevorden was in 1951 de eerste gemeente in Nederland die aardgas kreeg geleverd. Ruim 1.200 Coevorder gezinnen kookten voor het eerst op aardgas! Pas in 1959 werd het grote aardgasveld in Slochteren ontdekt. De vondst van dit enorme gasveld is wel de kurk genoemd waarop de Nederlandse economie en welvaart drijven. Dankzij deze vondst is Nederland gaandeweg helemaal op gas overgegaan.

Door de grootschalige gaswinning treden echter verzakkingen in de ondergrond op, en die leiden de laatste jaren tot steeds meer aardbevingen, waardoor er scheuren komen in de muren van gebouwen in de gaswinningsgebieden. Dit leidt begrijpelijkerwijs tot veel onrust bij de bewoners. 

Mede door deze ontwikkelingen en de beleidsdoelstellingen die neergelegd zijn in het Klimaatakkoord staat Nederland aan de vooravond van een gigantische operatie om gasvrij te worden. Op dit moment gebruiken zeven miljoen huishoudens aardgas om het huis te verwarmen. De bedoeling is dat het grootste deel daarvan vanaf 2030 de energie niet meer uit aardgas haalt.

Wat is het standpunt van de SGP Urk?

Het verkiezingsprogramma van de SGP Urk pleit ervoor om de bestaande koop- en huurwoningen te verduurzamen. Nieuwe woningen moeten energieneutraal worden gebouwd.

Hoe gaat SGP Urk dit doen?

De SGP Urk vindt allereerst dat we een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben voor de schepping. Het is noodzakelijk dat wij minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen en meer duurzame energiebronnen gebruiken. En of we willen of niet, op Europees, landelijk en provinciaal niveau wordt aan gemeenten opgelegd om de duurzame energietransitie waar te maken. Ook de gemeente Urk moet daarin mee. Gelukkig worden er al diverse initiatieven ontplooid. En er zijn mogelijkheden genoeg. Er is genoeg innovatie en Urker denkkracht om samen met de gemeente tot oplossingen te komen, waarin de doelstellingen voor de energietransitie gehaald worden. Een voorbeeld van Urker denkkracht is het bedrijf ZEP BV dat de zonneceldakpan heeft ontworpen. Een innovatief product dat nu Europees wordt uitgerold.

Hoe gaat de SGP dit concreet invullen?

De SGP Urk wil bestaande huur- en koopwoningen verduurzamen door eigenaren te stimuleren om te investeren in producten die het energielabel van de woning verbeteren. Deze producten zijn zonneboilers, zonnepanelen, zonneceldakpannen, HR++ ketels, Warmtepompen, en isolatie. De SGP Urk is er een voorstander van dat de gemeente dit stimuleert door het aanbieden van of een laagrentende lening of subsidie verstrekt op de investering. De SGP Urk wil dat de nieuwe Urker woonwijk Schokkerhoek energieneutraal wordt gebouwd. Wanneer een nieuwbouwwoning energieneutraal wordt gebouwd betekent dit dat voor de woning netto geen energie nodig is die afkomstig is van fossiele brandstoffen. Deze woonwijk wordt in de visie van de SGP Urk daarom volledig aardgasvrij.

Hoe staat de SGP Urk in de energie- en klimaatdiscussie?

De aarde, planten, dieren en mensen zijn geschapen door God. Hij heeft ons de opdracht gegeven om de aarde te bebouwen en te bewaren. Bouwen wil zeggen dat wij de schepping nuttig mogen gebruiken. Bewaren houdt in dat we geen roofbouw plegen maar perspectief bieden aan onze toekomstige generaties. Goed rentmeesterschap begint bij burgers en bedrijfsleven. De SGP vindt daarom dat wij verantwoordelijkheid hebben voor de schepping waarvan God heeft gezegd dat het zeer goed was.

De SGP wil in gehoorzaamheid aan de Bijbelse opdracht nuchter en zakelijk in de energie- en klimaatdiscussie staan. In die discussie overheerst helaas vaak de emotie. Maar hoe je er ook naar kijkt, dit ontslaat ons niet van onze plicht om energiebesparende maatregelen te nemen en duurzame energiebronnen te benutten.

Kortom, de SGP Urk staat voor een duurzaam energiebeleid voor al de burgers van de gemeente Urk.

Namens het bestuur van de SGP kiesvereniging Urk

P. Koster (penningmeester SGP Urk)

P Koster