24 september 2020

Wat is onze koers en Wie is ons houvast?

Wat is onze koers en Wie is ons houvast?

 

Wat is onze koers en Wie is ons houvast?

Onder deze titel mocht SGP Urk bijdragen aan de Algemene Beschouwingen 2020 van de Urker Gemeenteraad. De bijdrage is integraal terug te lezen en te zien:

{iframe=//sdk.companywebcast.com/sdk/player/?id=dd954395-a205-4da4-83df-841f158d8980&offsets=2020-09-24T17:51:39.518Z,2020-09-24T18:09:07.126Z&width=640&height=360}

SGP Urk heeft naar aanleiding van de steeds terugkerende wateroverlast in de Oranjewijk een motie ingediend waarin we het college oproepen om:

  • de mogelijkheid te onderzoeken zich aan te sluiten bij ‘Operatie Steenbreek’;
  • een plan te ontwikkelen voor een campagne die erop gericht is als lokale overheid samen met burgers en bedrijfsleven de openbare ruimte en/of privéruimte (tuinen) te ‘vergroenen’;
  • met een uitgewerkt plan en bijbehorend kostenplaatje terug te komen naar de raad.

Lees er hier meer over. Onze motie is unaniem aangenomen door de raad.

Onze tweede motie over het opknappen van het haventerrein en oude dorp is samengevoegd met de motie van het CDA. Hierin roepen we het college op om:

  1. Op korte termijn te onderzoeken of een gebiedsregisseur Oude Dorp kan worden aangesteld die voor momentum en ambitie kan zorgen;
  2. Om te bezien of al bestaande ideeën en plannen kunnen worden samengevat en doorontwikkeld in een integrale gebiedsvisie Oude Dorp;
  3. Daarbij te onderzoeken of een pilot-benadering in het kader van de komende Omgevingswet meerwaarde heeft, waarbij de verschillende belanghebbenden uit de samenleving nadrukkelijk worden betrokken;
  4. De verkeerssituatie in het oude dorp aan te pakken (het instellen van éénrichtingverkeer, het instellen van venstertijden en opstelplekken voor het lossen van vrachtauto’s) conform de motie van de SGP uit 2016.