4 oktober 2018

Zondagsrust voor de havenmeesters

Zomertijd in de urker haven

Naar aanleiding van de motie van CDA Urk voor het invoeren van zondagsdiensten voor de havenmeesters heeft SGP Urk het volgende ingebracht in de gemeenteraadsvergadering van donderdag 4 oktober 2018.

De zondag is een bijzondere dag. De SGP vindt het belangrijk dat deze opstandingsdag van Christus uniek blijft. Het is een groot voorrecht om één dag te hebben voor kerkgang, het luisteren naar het Woord van God en onderlinge ontmoeting. Een dag om afstand te kunnen nemen van je werk, van alle druk en drukte om aandacht te besteden aan je familie, gezin en vrienden. Deze rustdag is in de eerste plaats van belang vanwege het christelijke karakter maar ook vanwege de belangrijke maatschappelijke en sociale waarde. Iedereen is gebaat bij één dag rust in de week. De SGP wil dan ook benadrukken dat de zondag een gezamenlijke rustdag is voor iedereen.

De overheid, in deze de gemeente Urk, heeft een belangrijke taak om deze dag van God te beschermen. Des te triester is het dat steeds meer gemeenten ruimte geven aan o.a. koopzondagen of evenementen. Wij, als Raad van de gemeente Urk, moeten juist waken dat we niet een deur openen voor werken of evenementen op zondag. Ook het niet toestaan van koopzondagen hoort hierbij. Juist om ons christelijke karakter van Urk te houden en te bevorderen moeten wij als gemeente daar waar het niet nodig is geen arbeid op zondag verrichten. De SGP is in principe alleen voor zondagswerk toestaan wanneer dat noodzakelijk is, zoals bijvoorbeeld in de zorg en bij de politie.

Dan nu het verzoek van het CDA zoals verwoord in de motie:

"om in samenspraak met de havendienst zorg te dragen voor een toereikende aanwezigheid ten bate van toezicht op zondag gedurende het hoogseizoen"

Vanuit de overwegingen die het CDA aandraagt maakt de SGP op dat het CDA er voor pleit om tijdens het hoogseizoen, op zondag, iemand fysiek aanwezig te laten zijn. Met andere woorden de havenmeester is ook op zondag aanwezig oftewel aan het werk. Er worden diverse redenen genoemd waarom dit zou moeten.

Openbare orde en veiligheid

Een van de redenen zou zijn dat er incidenten zich hebben voorgedaan. Eerlijkheidshalve moeten wij bekennen dat er van deze calamiteiten of incidenten bij ons niets bekend zijn. Navraag bij desbetreffende wethouder gaf ons ook geen bevredigend antwoord. Ook zijn er geen bijzonderheden gemeld in het presidium als het gaat om verstoring van de openbare orde op of in de haven. Trouwens openbare orde en veiligheid valt onder de politie en in de vorige raadsvergadering waar de politie hun jaarcijfers heeft gepresenteerd heeft dhr. De Graaf hierover niet gesproken als zijnde een aandachtspunt!

De cijfers

Een andere reden die genoemd wordt is de toenemende drukte. Uit onderzoek van de SGP blijkt dit niet echt zichtbaar te zijn. Ter info onderstaande tabel van de 5000e en 10.000e passant. Hieruit blijkt geen significante toename.

 

Jaar

5.000e passant 10.000e passant
2012 31 juli  
2013 5 augustus  
2014 30 juli 14 november
2015 28 juli  
2016 21 juli  
2017 21 juli 17 oktober
2018 23 juli 18 september

 

Goed werkgeverschap

De SGP wil hier extra benadrukken dat werknemers op geen enkele manier gedwongen mogen worden om op zondag te werken. Ook wanneer een werknemer zelf aangeeft hier geen moeite mee te hebben dan zou dat spanningen kunnen geven in het team van het havenbedrijf. De één wel op zondag aan het werk (met de nodige toeslagen) en de ander niet. U vult zelf maar in wat dit betekent voor de onderlinge collegialiteit.

Wees zuinig op de zondagsrust

De zondagsrust is kenmerkend voor Urk en de Urker haven. Mensen die naar Urk komen weten dit en komen juist daarvoor naar Urk. Dit is juist één van de zichtbare en herkenbare kenmerken van onze christelijke identiteit van Urk. Laten we die koesteren!

Oplossing voor de piketdienst

Het CDA geeft aan dat de piketdienst zo vaak wordt gebeld dat dit neerkomt met werken op zondag. Als oplossing wordt dan aangereikt om dan maar op zondag te werken. De SGP is daar op tegen, dat moge helder zijn, maar wanneer deze constatering een feit is en onderschreven wordt door de wethouder dan danken wij het CDA voor hun alertheid om hiervoor aandacht te vragen. Niet om over te gaan om op zondag gewone diensten te draaien maar om als gemeente innovatieve technische ontwikkelingen te voorzien om zondagswerk te voorkomen! En die zijn er!! Er zijn menige jachthavens in Nederland die permanent of gedeeltelijk onbemand zijn en waar de recreanten zichzelf redden. Wanneer dit elders permanent kan, dan kan dit zeker voor één dag in de week op Urk. In die richting wil de SGP meedenken. Als het werkelijk zo is dat de mensen van de piketdienst zich dusdanig bezwaard voelen dat ze zo vaak gebeld worden op zondag dat zij het gevoel hebben ook geen rustdag meer hebben dan moet daar een oplossing voor worden gezocht. Zaken die niet dringend zijn zouden door een antwoordapparaat met keuzemenu weggefilterd kunnen worden.


Zoals de motie nu verwoord is gaat de SGP hier niet in mee!