24 juni 2021

Algemene Politieke Beschouwingen 2021

100 jaar SGP Urk - Algemene Politieke Beschouwingen 2021

In de aanloop naar deze algemene beschouwingen drong zich steeds meer het besef op dat dit de laatste algemene beschouwingen zijn in de Urker gemeenteraad voor mij (Jan Willem Bakker) als fractievoorzitter van de SGP. En vanuit dat besef heb ik mij nog meer dan eerdere keren afgevraagd wat ik het gemeentebestuur, gemeenteraad en college van B&W, nog één keer wil meegeven. Wat doet er echt toe?

Bijdrage SGP Urk terugkijken

De lokale kiesvereniging van de SGP viert dit jaar haar 100 jarig bestaan. En voor wie het niet weet; de naam van onze kiesvereniging is:

De HEERE is onze Wetgever, de HEERE is onze Koning”

Dit is een citaat uit Jesaja 33 waar een vooruitblik wordt gegeven naar de Wederkomst van Christus. In dit gedeelte wordt onderstreept wie deze wereld bestuurt. Dat is onze almachtige God. Daarom typeert Jesaja de HEERE hier als Wetgever en Koning. Hij heeft alle macht in hemel en op aarde. God heeft een plan en doel met de wereld, met Nederland, met Urk en met ieder persoonlijk van ons. We hopen en bidden dat dit besef mag blijven bestaan in de manier waarin wij politiek bedrijven.

100 jaar SGP Urk - Bijdrage Algemene Politieke Beschouwingen 2021

Wij mogen hier vandaag tijdens de Algemene Beschouwingen omzien naar wat is geweest en voorzichtig vooruit blikken naar wat Deo Volente komen gaat en dat in Zijn handen leggen.

Met dat als vertrekpunt mogen we rust vinden in deze woelige en onzekere tijden. Soms lijkt het wel alsof deze hele wereld op hol geslagen is. Denk aan de impact van het coronavirus en de aanpak daarvan. De vrijheid van consciëntie, geloof en samenkomst staat hierin openlijk ter discussie. Aan spanningen en gebeurtenissen op het internationale politieke toneel als het gaat over de erkenning van de staat Israël en de positie van christenen wereldwijd. De mondiale, Europese en nationale klimaatopvattingen die doorspekt zijn van het maakbaarheids-denken. Daarbij wordt ook onze visserij geraakt die zich gesteld ziet voor een groeiende maatschappelijke en politieke onwetendheid. Het individualisme en postmodernisme, waarbij het geluk van ieder individu centraal komt te staan viert hoogtij. Soms zelfs ten koste van het ongeboren leven. Dit alles tast het cement aan dat het bouwwerk – de samenleving – bij elkaar houdt en zet de hoeksteen – het gezin – enorm onder druk.

Ook ons dorp heeft roerige tijden doorgemaakt. Er is ontzettend veel gebeurd wat impact heeft gehad op ons leven. Je hoort en leest dat mensen verlangen naar 'het normaal', naar het leven van voor de Corona, naar rust! Ik geloof voorzitter, en Gods woord leert dat ons, dat die rust hier op aarde niet gevonden wordt, dat is een schijnbare rust.

Repos ailleurs

De rust is elders, zoals Philip Marnix van St. Aldegonde het ooit heeft uitgesproken en visueel heeft laten gemaakt.

100 jaar SGP Urk - Bijdrage Algemene Politieke Beschouwingen 2021 

Waar vindt men dan echte rust? Kerkvader Augustinus verwoorde het aldus:

„Onrustig is ons hart, totdat het rust vindt in U, o God!"

Die rust, aangebracht door Jezus Christus Gods zoon, die wensen wij allen toe, tot eer van Gods grote Naam.

* * *

De grote en wijde omvang van het besturen beperkt ons om die allen in de kadernota te benoemen. Vele onderwerpen verdienen onze aandacht, echter daar ontbreekt ons de tijd voor. We zullen ons vandaag dan ook beperken tot enkele belangrijke onderwerpen. Vele ander zaken hebben ook onze aandacht maar die hopen we, als daar de gelegenheid is, te melden in deze raadszaal. We willen ons beperken tot 5 onderwerpen: 

 • Haven/Oude Dorp
 • Economie
 • Woningbouw
 • Bereikbaarheid Urk
 • Ambities versus capaciteit

100 jaar SGP Urk - Bijdrage Algemene Politieke Beschouwingen 2021

Haven/Oude Dorp

Een belangrijk en beeldbepalend deel van Urk is onze haven, voor ons bedrijfsleven, voor het toerisme, vor oens ‘roendjen’. We kunnen ons Urk niet voorstellen zonder haven en daaraan verbonden onze oude dorpskern. Iets waar we allemaal een speciaal plekje voor hebben, de haven en het oude dorp. We komen er graag, we werken er en we ontvangen er onze gasten.

100 jaar SGP Urk - Bijdrage Algemene Politieke Beschouwingen 2021

Wij zien dat Urk steeds meer gevonden wordt door toeristen. Vorig jaar hebben wij hier tijdens de Kadernota behandeling uitgebreid bij stilgestaan. De toeristen zijn van harte welkom op ons unieke Urk. De ANWB prees het christelijke karakter en de zondagsrust die hier heerst. Iets om te koesteren. Maar voorzitter, dit staat wel onder druk door het groeiend aantal toeristen dat ons dorp op zondag bezoekt. Wat de SGP betreft is het belangrijk om ons hierop te bezinnen. Kan het college hierop reflecteren?

100 jaar SGP Urk - Bijdrage Algemene Politieke Beschouwingen 2021

Hoe zien we de toekomst van de haven en het Oude dorp? Als SGP willen we een haven hebben waar gewerkt wordt en waar werkschepen kunnen afmeren. Urk leeft, Urk werkt, Urk leert op en in de haven!! En dat moet zo blijven. Ook na de komst van de buitendijkse haven. We vragen het college dan ook dit mee te nemen bij het opstellen van de gebiedsvisie voor het Oude dorp en de haven. Kan het college dat toezeggen?

Het Oude Dorp is een gebied waar zeer veel functies bij elkaar komen. Een punt van zorg van de SGP is de verkeersveiligheid in het Oude Dorp. Zodoende hebben we eerder een motie ingediend om het zware vrachtverkeer te weren uit het Oude Dorp. Eerder is er ook weleens gesproken over vergroening en een wandelpromenade. Hoe staat het daarmee?

100 jaar SGP Urk - Bijdrage Algemene Politieke Beschouwingen 2021

Op de West-haven is in verband met de uitbreiding terrassen eenrichtingsverkeer ingesteld. Gaat het college dit evalueren en eventueel continueren?

Urk groeit bedrijventerrein (port of Urk, visie EZ)

100 jaar SGP Urk - Bijdrage Algemene Politieke Beschouwingen 2021

 

De economie van Urk is doorontwikkeld van lokaal naar mondiaal niveau. Niet alleen op het gebied van vis/visserij en de maritieme sector, maar ook op het gebied van zorg, ICT en de bouw ontwikkeld Urk zich volop. Een noemenswaardige groeisector is transport, logistiek en koel- en vriesopslag. Door sommige genoemd ‘het tweede wonder van Urk’. Dit vraagt van de gemeente om continu scherp te acteren op deze economische ontwikkelingen. Daarbij niet te vergeten onze lokale middenstand en hun belang voor ons dorp. Hoe dit alles vorm te geven is vastgelegd in de economische visie. De SGP vraagt zich af of onze economische visie, gezien de benoemde ontwikkelingen, nog up-to-date is?

Belangrijke voorwaarden voor de verdere groei zijn onder andere:

 • de realisatie van het binnendijks bedrijventerrein Port of Urk
 • en de maritieme servicehaven
 • infrastructuur, denk aan de randweg
 • voldoende netcapaciteit
 • voldoende geschoold personeel
 • en niet te vergeten voldoende huisvesting

Allemaal punten voor de economische visie.

Op het punt van huisvesting willen we nog dieper ingaan.

Urk groeit woningbouw (woningbouwopgave)

Urk staat voor een flinke uitdaging! Er moeten woningen gebouwd worden en wel zo snel mogelijk. Starterswoningen, doorstoomwoningen, seniorenwoningen enz. Een woning voor de juiste doelgroep, juiste woning, juiste locatie, juiste prijs en op het juiste moment. Deze doelstelling uit de woonvisie onderstrepen wij van harte. Daarom zegt de SGP op dit punt: volle kracht vooruit met de wind in de zeilen.

100 jaar SGP Urk - Bijdrage Algemene Politieke Beschouwingen 2021

Aangezien we nu nog niet kunnen starten met directe woningbouw roepen we het college op om zo snel mogelijk met een plan te komen voor de inbreilocaties. Als SGP fracties hebben we alvast wat ideeën van de oude stapel gehaald. Sommige liggen al 20 jaar klaar…

 • De gemeentewerf aan het zuiderzand. Al in 2004 was er een plan om hier iets bijzonders neer te zetten.
  100 jaar SGP Urk - Bijdrage Algemene Politieke Beschouwingen 2021
 • Ook zien we mogelijkheden om op de plek van de huidige brandweerkazerne een straat woningen aan te leggen. En hoe staat het met de verhuizing van de brandweerkazerne?

  100 jaar SGP Urk - Bijdrage Algemene Politieke Beschouwingen 2021
 • Hoe staat het met de locatie Skuil? Dit verloedert flink

We zijn benieuwd wat het college met onze input op dit punt gaat doen.

Onmisbaar voor onze lokale economie zijn de arbeidsmigranten. Ook voor hen moet voldoende huisvesting zijn. De SGP is voorstander van een grootschalige oplossing hiervoor en vraagt zich af, hoe staat het hiermee? Zijn er al gesprekken met uitzendbureau? En zijn er particuliere initiatieven op dit terrein waar we gebruik van kunnen maken?

Om bovenstaande groei te kunnen faciliteren is ruimte nodig. Dit betekent dat we in gesprek zullen moeten met onze buurgemeente en eventueel provincie om tot een gedeelde visie te komen voor de groei en uitbreiding van Urk de komende vijftig jaar.

Bereikbaarheid Urk (ter land, ter zee, en in de lucht)

Het is algemeen bekend dat Urk vroeger een eiland was. Soms gedragen we ons bewust of onbewust op zo’n manier dat het lijkt alsof dat nog steeds het geval is. En stiekem zijn we daar dan ook nog trots op (Urkerdag, Urk in wintersferen etc). Maar er zijn ook onderdelen waarbij we hetzelfde idee krijgen, maar dan niet in positieve zin. En dan doelen we op de bereikbaarheid van Urk ter land, ter zee en in de lucht.

100 jaar SGP Urk - Bijdrage Algemene Politieke Beschouwingen 2021

Te land spreken we dan over de ontsluiting van Urk. De domineesweg is overbelast en dan moeten de Zeeheldenwijk, Port of Urk en maritieme servicehaven nog gerealiseerd worden. Bekend is dat er ongeveer 30 miljoen euro nodig is voor een oostelijke randweg. Hoe staat het daarmee en is er al zicht op welke termijn deze randweg gerealiseerd moet gaan worden?

We denken in deze ook aan de Lelylijn. We hopen dat de Lelylijn snel gerealiseerd gaat worden, zodat we hier als Urk ook een snelle aansluitingen voor het OV op kunnen realiseren. Kan het college een update geven hoe het hiermee staat?

Ter zee hebben we het over de maritieme servicehaven. Het belang hiervan hebben we recent nog onderstreept door als gemeenteraad in te spreken en een zienswijze te geven op het provinciaal inpassingsplan. Is hier nog nieuws te melden?

We denken in relatie tot de maritieme servicehaven ook aan de verbreding van Kornwerderzand. Hier wordt al jaren over gesproken en ook de gemeente Urk en provincie Flevoland hebben een financiële bijdrage toegezegd. Gaat de verbreding er nu eindelijk eens komen zodat onze schepen weer moeiteloos naar onze haven kunnen komen?

In de lucht spreken we over Lelystad Airport. Het is toch bizar dat er een gloednieuw vliegveld klaar staat om afgestoft en in gebruik genomen te worden. Het zal een stevige economische impuls geven aan Flevoland. Hoe staat het hiermee? Wordt er voor gelobbyd in het kader van de kabinetsformatie?

Ambities/taakstelling versus capaciteit/expertise

Vorige week tijdens de behandeling van de 1e tussenrapportage heb ik hierover al iets gezegd. Toch wil ik het in dit verband en op deze plek nog eens extra benadrukken. Als gemeente hebben wij grote ambities, dat is goed, niks verkeerd mee. Maar we moeten ons terdege realiseren dat we niet alles tegelijk kunnen gezien onze ‘mankracht’ en financiële draagkracht. Er zullen keuzes gemaakt moeten worden.

100 jaar SGP Urk - Bijdrage Algemene Politieke Beschouwingen 2021

Wat is op dit moment kardinaal en essentieel voor de verdere ontwikkeling van Urk? Dan gaat het niet om b.v extra faciliteiten voor woongenot maar wel om snellere realisatie van woningbouw. Maar ook, welke ruimte geven we om te investeren in capaciteit en kwaliteit in dit huis. Vaak niet zo populair, maar voor de kwaliteit van het lokale openbaar bestuur wel essentieel! Deze kadernota formuleert een paar heldere stappen waar wij ons goed in kunnen vinden. Maar we vragen wel aan het college; kijkt u ook verder? Is dit voldoende om als gemeenteapparaat de groei van Urk te kunnen faciliteren of gaat er groeipijn ontstaan zowel op het vlak van de financiën als de formatie? We denken alleen al aan de uitdaging van de Omgevingswet.

Die keuzes, gemeenteraad/ collega`s, maken wij hier met elkaar! Wij stellen de kaders, zowel voor de ambities als voor ons financiële huishoudboekje. Als SGP zijn we altijd alert geweest op de financiële positie van onze gemeente maar ook op de financiële draagkracht van onze inwoners. We zijn dus zeker geen voorstanders van het ongebreideld uitbreiden van ons personeelsbestand. Maar de organisatie moet wel voldoende toegerust zijn voor de uitdagingen in het kader van de groei van Urk. Zoek daarom naar de juiste balans!

Afsluiting!

Het voelt een beetje raar vandaag. Zo`n laatste keer, onze burgemeester van den Bos die helaas afwezig is. Onze gedachten gaan naar hem en zijn gezin uit. We zijn blij mevrouw Bakker dat u weer naar Urk wilde komen om tijdelijk zijn plaats in te nemen. Dat voelt dan weer goed en vertrouwt.

100 jaar SGP Urk - Bijdrage Algemene Politieke Beschouwingen 2021

Ik kom nog even terug op mijn inleiding. 

"Ora et labora”

Deze spreuk van Benedictus van Nursia wordt veel geciteerd en gebruikt. Ik las dat er in de oorspronkelijk uitdrukking, levensregel, een 3e woord stond en wel “lege”, wat betekent LEES! Met dat LEES verwijst Benedictus naar het lezen en onderzoeken van Gods Woord, de bijbel. In dat Woord vinden we geleid door Gods Geest veel meer wijsheden dan waar dan ook. Wijsheden, waarschuwingen, adviezen maar ook vertroosting en bemoediging. Deze is van Christus zelf, de allergrootse Wijsgeer. Aardse rust is een schijnbare rust, rust in Christus geeft moed en kracht om alle aardse tegenspoed te dragen en dat met een blij vooruitzicht!

Bidden, lezen en werken

De SGP fractie spreekt de wens uit of de Heere U, de wethouders, ons als gehele raad maar ook de ambtenaren en een ieder die betrokken is bij het besturen van onze gemeente wijsheid wil schenken om het goede voor en met elkaar te zoeken voor nu en de toekomst.

Jan Willem Bakker
Fractievoorzitter SGP Urk