20 december 2019

Anno Domini 2019

Urker haven in de winter

Anno Domini 2019

(uit onze nieuwsbrief)

In het afgelopen jaar hebben we, rondom de verkiezingen en de ledenvergadering uw aandacht gevraagd middels deze nieuwsbrief. Nu tegen het einde van 2019 kijken we terug op het afgelopen jaar. Bij leven en welzijn willen we u middels deze weg ook in 2020 op de hoogte houden vanuit SGP Urk.

Wij wensen u veel leesplezier, een goede jaarwisseling en alvast veel heil en zegen voor het nieuwe jaar 2020. Op DV maandag 6 januari 2020 is er een nieuwjaarsbijeenkomst in het gemeentehuis van 19:00 tot 20:30 uur.

Meditatief

Bijbel

Rondom het einde van het jaar denken we terug aan alles wat in dit jaar gebeurde. 15 oktober 2010 schreef Ds. P. Den Butter in 'De Wekker' een meditatie over deze woorden: 'Maar Gij zijt Dezelfde' (Psalm 102). Temidden van alle veranderlijke dingen blijft HIJ dezelfde. Laten we elkaar van harte de nabijheid van de HEERE aanbevelen.

Vanuit de kiesvereniging

We denken aan hen die rouw, zorg en moeite ervaren. In 2019 ontbrak het niet aan roepstemmen op ons dorp. Het overlijden van heel jonge mensen in onze gemeenschap en recentelijk, het vergaan van de UK 165, Lummetje, waarbij Jochem Foppen en Hendrik Jan de Vries zijn omgekomen, staan nog vers in het geheugen. Wij wensen betrokken families Gods nabijheid toe in dit gemis. 

We vernamen begin 2019 van het overlijden van ons lid Rein de Wit. Rein mocht jarenlang de SGP vertegenwoordigen. Lees hier een 'In Memoriam' door Rien Bogerd.

Er mag ook met dankbaarheid worden teruggezien. Ook in 2019 mocht de zegen van de HEERE worden opgemerkt in alle goeds waarmee Hij ons dagelijks wilde verzorgen. Hij spaart en draagt ons nog in zijn geduld.

Graag maken we als bestuur van de gelegenheid gebruik om de eindejaarsgroet van Kees van der Staaij onder uw aandacht te brengen. Bekijk deze hieronder. Mogen onze vertegenwoordigers ook in 2020 op uw steun, meeleven en gebed rekenen?

Op de jaarlijkse SGP partijdag vaardigt SGP Urk een drietal leden af om namens Urk een stem uit te brengen op een van de vele voorstellen die dan gedaan worden. Bijzonder genoeg heeft kiesvereniging Urk nog nooit een voorstel of amendement ingediend op de jaarlijkse partijdag.

Heeft u ideeen of al een concreet voorstel in gedachten dat echt de moeite waard is om namens Urk voor te stellen op de landelijke partijdag? Laat het ons weten!

Pieter Verhoeve heeft de bestuurdersvereniging laten weten per 13 november 2019 zijn functie neer te leggen in verband met zijn nieuwe functie als burgemeester van Gouda. De Urker SGP feliciteert hem van harte met deze nieuwe uitdaging en wenst hem Gods wijsheid toe. De SGP-bestuurdersvereniging heeft op 26 november 2019 Evert-Jan Nieuwenhuis, burgemeester van de gemeente Waddinxveen, gekozen tot haar voorzitter. Wij hebben er alle vertrouwen in dat hij de bestuurdersvereniging met veel enthousiasme zal leiden en wensen ook hem hiervoor Gods wijsheid toe.

Vanuit de fractie

2019 begon al bijzonder voor SGP raadslid Nathanael Middelkoop omdat hij onze kandidaat was voor de verkiezingen van 23 mei voor het Europees Parlement. 11 oktober 2019 trad hij bovendien in het huwelijk met Willemijn de Munnik. We wensen dit muzikale stel van harte Gods zegen toe in hun huwelijk.

27 juni vonden de Algemene Beschouwingen plaats waarbij onder andere de Kadernota 2019 in de gemeenteraad werd besproken. Elk jaar weer maken we bij deze gelegenheid werk van een gedegen inbreng. De bijdrage van onze fractievoorzitter Jan Willem Bakker is hier na te lezen.

Jan Willem Bakker 2019

2019 was ook het jaar waarin we afscheid namen van onze burgemeester de heer Pieter van Maaren. Woensdag 4 september maakten we kennis met onze interim burgemeester mevrouw Ineke Bakker.

In 2019 hebben we ons als SGP steeds ingezet voor het staatkundig gereformeerde geluid. Zo hebben we op allerlei onderwerpen ook voorstellen, moties en amendementen ingediend.

In oktober vroegen we aandacht voor het ongeboren leven. Ook bij ons Urker gemeentehuis zou de 'levensvlag' moeten wapperen.

Levensvlag

De levensvlag staat symbool voor de bescherming van ieder leven. Een principe dat ook in het Manifest "Waardig Ouder worden" doorklinkt en wat deze coalitie in hun programma heeft omarmd. Ook de Urker SGP-fractie blijft, waar mogelijk, aadacht vragen voor de beschermwaardigheid van het leven.

De fractie heeft dit jaar ook herhaaldelijk aandacht gevraagd voor de evangelisatietent op de haven. Als lokale fractie willen we de organisatie van de zomerevangelisatie op de haven helpen komende zomer hun activiteiten te hervatten. Urk heeft als christelijk dorp en toeristische trekpleister hier een bijzonder mooie opgave. Echter, dan moet wel geborgd worden dat er ook daadwerkelijk ruimte gemaakt wordt voor de tent. Inmiddels hebben we begrepen dat eerdere toezeggingen hierover worden ingelost en bij leven en welzijn komende zomer de evangelisatietent op de haven staat. 

Dit jaar is Urk ook letterlijk gegroeid, verwijzend naar de grenscorrectie. Met de aankoop van nieuwe percelen is de realisatie van het binnendijks bedrijventerrein een stap dichterbij gekomen. De stikstof-problematiek die dit jaar in alle hevigheid de kop op stak is ook Urk niet voorbij gegaan. Van de Provincie hebben we moeten vernemen dat de Raad van State het inpassingsplan voor de maritieme servicehaven heeft vernietigd. Dit is een flinke tegenslag en kan zomaar een jaar vertraging betekenen. Ook in 2020 hopen fractie, college en provincie zich sterk te maken voor de daadwerkelijke realisatie van de buitendijkse servicehaven. Een inmiddels iconisch project dat symbool staat voor de blijvende maritieme ondernemersdrift die ons dorp bezit.

Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland (Urk)

Ook wat betreft de woonmogelijkheden houden we de vinger aan de pols. De Oranjewijk begint de afronding te naderen en de Zeeheldenwijk is de volgende stap. Steevast hameren we er bij het college op dat de woningen betaalbaar moeten blijven om ook starters en jonge gezinnen een eerlijke kans te geven op de woningmarkt. Aan de overkant van de Urkervaart zal straks een heel nieuw stukje Urk gaan ontstaan. Zoals nu ook al het geval is bij de Arie de witbrug en de sluis zal er veel woon- werkverkeer de Urkerweg kruisen. Daarom gaan we er komend jaar voor om een fietstunnel onder de Urkerweg door te realiseren. Hiermee hopen we zowel de doorstroming als de verkeersveiligheid op ons dorp te kunnen borgen bij de overgang van de Urkerweg ter hoogte van de Michiel de Ruyterbrug (derde brug).

Met oud en nieuw in aantocht wordt er ook weer vuurwerk afgestoken. Echter, dit heeft ons de afgelopen jaren wel een nare bijsmaak gegeven. Hierbij denken we aan de aanslag op de Golfoploop. Het mag een wonder heten dat hier geen dodelijke slachtoffers zijn gevallen. Maar ook zonder deze slachtoffers blijft het een dad waarmee een grens ruimschoots overschreden is. Het jaarrond afsteken van vuurwerk heeft iedere vorm van onschuldige baldadigheid verloren en er is de familie Bos onbeschrijfelijk veel schade aangedaan. Onze oproep is als fractie dan ook samen met de politie ook in het nieuwe jaar actief mee te werken om dit te stoppen. Vuurwerk en vandalisme lijken zowel landelijk als plaatselijk steeds meer hand in hand te gaan. Laten we dit jaar een hernieuwde poging doen om in gezamenlijkheid het jaar goed af te sluiten. Geen rotondes, prullenbakken, bushokjes etc vernielen deze keer.

Daarnaast hopen we dat een ieder er op toeziet dat onze ouderen zoveel als mogelijk van de overlast van vuurwerk worden ontzien. Hierbij willen we in het bijzonder ook de kerkdiensten op oudjaarsdag noemen. Een aantal kerken hebben vanwege de overlast van vuurwerk besloten het tijdstip van hun middagdienst te verzetten. Als fractie spreken we de hoop uit dat onder kerktijd een ieder het fatsoen op zal kunnen brengen geen vuurwerk af te steken, in ieder geval niet in de directe omgeving van een kerk.

Ook in 2020 hopen we ons als fractie weer te mogen inzetten voor een christelijk getuigenis en beleid dat tot zegen is voor de Urker samenleving.

Heeft u een vraag of verzoek, schroom dan niet contact met ons op te nemen. Klik hier om naar onze fractiepagina te gaan. Live volgen en terugkijken raad- en commissievergaderingen kan hier (Aanrader!)

Van de wethouder

In 2019 heeft de raad het voorstel van het college overgenomen om in 2020 in te gaan zetten op een nieuw grondstoffenbeleid. Dit nieuwe beleid is vormgegeven onder leiding van wethouder Geert Post en is er op gericht om de naar verhouding (met andere vergelijkbare gemeenten) grote hoeveelheid restafval op Urk te verminderen. U kunt er hier en hier meer over lezen. De eerste signalen zijn positief. Zo gaan veel mensen nu al merkbaar beter aan de slag met het scheiden van plastic.

Wat betreft de visserij is 2019 helaas een roerig jaar geweest. Afgelopen zomer heeft de eerste groep pulsvissers het pulstuig van boord moeten halen. Eind december 2019 is de tweede groep aan de beurt om het tuig van boord te zetten. Er is al veel over gezegd en het maakt het toekomstperspectief van de visserijsector er niet gemakkelijker op. Zeker niet als we daarnaast kijken naar de Brexit en het Noordeeakkoord waar visserij, energie (olie, gas & windenergie) en natuur tot overeenstemming proberen te komen over de schaarse ruimteverdeling op de Nederlandse Noordzee.

Daarnaast is er onder leiding van Annemie Burger gewerkt aan een toekomstperspectief voor de kottersector. Dat hierbij ook de afslagen, coöperaties en vishandel/verwerking niet vergeten moeten worden moge duidelijk zijn. Een behoorlijk deel van de werkgelegenheid op Urk is direct en/of indirect afhankelijk van de visserij.

Er werd dit jaar ook een poging gedaan de beide visserijorganisaties, VisNed (koepel van 5 PO's) en de PO Nederlandse Vissersbond, te laten fuseren. Elbert Dijkgraaf was door de gemeente aangesteld om hiervoor een gesprek op gang te brengen. Waar voor de ene organisatie samenwerking nu al een vanzelfsprekendheid is, bleek bij de andere organisatie de bereidheid om een serieuze stap hierin te zetten onvoldoende. Een teleurstellende uitkomst! Niettemin hopen we ons ook in 2020 DV weer volop in te zetten voor de visserijsector.

SGP Jongeren Urk

SGP Jongeren Urk hadden zaterdag 14 december 2019 al lang te voren op de kalender geschreven. Die dag namelijk trad bestuurslid Emma de Boer in het huwelijk met Daniël Kater. Ook Emma en Daniël wensen we van harte Gods zegen in hun huwelijk.

De SGP Jongeren vormen de toekomst van de partij. Nieuwe leden zijn altijd van harte welkom. Breng dit ook in uw omgeving bij jongeren onder de aandacht. Lid worden kan via urk.sgp.nl/jongeren Ook zijn de SGP Jongeren naarstig op zoek naar nieuwe bestuursleden:

Ken jij een jongere die de SGP een warm hart toedraagt? Wijs hem of haar op deze vacature.

SGP Flevoland

Vanuit onze fractie in Provinciale Staten van Flevoland ontvingen we een nieuwsbrief die we aan u doorsturen. Hierin blikt SGP Flevoland terug op het (politieke) jaar en is informatie te vinden over de laatste stand van zaken rondom de thema's die nu spelen binnen de Provincie Flevoland. De nieuwsbrief is hier te vinden.