29 juni 2023

Lessen uit Dordt - APB 2023

Donderdag 29 juni 2023 was de gemeenteraad van Urk bijeen in verband met de behandeling van de Jaarrekening 2022 en de Kadernota 2024. Daarnaast vonden de Algemene Beschouwingen plaats. Onderstaand treft u de bijdrage aan van SGP Urk zoals onze fractievoorzitter die heeft uitgesproken. 

Lessen uit Dordt

Voorzitter,

Dit jaar, op mijn verjaardag in april, kreeg ik het boekje ‘Dordt, zoals je Dordt niet kende’ van dr. Gert van den Brink. De ondertitel luidt ‘Het aanbod van genade in de Dordtse Leerregels'. Nu ga ik geen theologie bedrijven, want ik weet dat het aanbod van genade al eeuwenlang een dispuut veroorzaakt. Het gaat me nu over de letterlijke tekst ‘Dordt, zoals je Dordt niet kende'. Het grootste deel van deze raad heeft in mei dit jaar een werkbezoek gebracht aan Dordrecht en er zijn verbazingwekkend veel overeenkomsten geconstateerd met ons eigen Urk. De leeftijd van de plaats, de woningbouwopgave, de maritieme industrie, de schreeuw om arbeidskrachten en hun huisvesting, de ginkiestocht, het eiland met al het water er omheen, de havens, de kerken, de belijdenis, maar ook de zelfkant van Dordt. Met uitzondering van de samenstelling van de raad, heeft Dordt veel overeenkomsten met Urk of andersom als u wilt.

Onze algemene beschouwingen 2022, waren vooral beschouwend van aard. Het coalitieakkoord was nog heel vers; we hebben prioriteiten aangegeven als richtlijn voor het college-uitvoerings-programma maar nieuwe zaken hebben we nauwelijks te berde gebracht. In de reactie van het college sloeg wethouder Brouwer de spijker dan ook op zijn kop. Hij zei letterlijk: “En de SGP, eigenlijk niets.’ Dat klopte en was ook de bedoeling. Maar we zijn een jaar verder, inzichten veranderen, nieuwe zaken dienen zich aan en daarvoor wil de SGP aandacht vragen.

Havenkades 

Als fractie hebben wij vragen gesteld over de toelaatbare belasting van onze havenkades in relatie met de damwanden. Het antwoord namens het college stelde ons niet gerust. Op sommige plekken is die maar 1000 kg/m2. Eenzelfde vloerbelasting als in het magazijn van een beetje supermarkt. En welke kracht een bolder aan moet kunnen, hebben we gezien met de losgeslagen ark. Het kan kort of lang duren, maar er komt een moment dat we als gemeente aan de slag moeten met onze haven. Nu het palenscherm rondom ons dorp weer stevig verankerd is, moeten we ook een robuuste onderhoudsvisie voor de haven starten. De SGP-fractie dient een motie in om de komende jaren meer middelen vrij te maken en de bestaande voorziening ‘havenkades’ snel op te vullen omdat ons forse kosten te wachten staan. Dordt heeft €7,8 miljoen gereserveerd, waarbij we natuurlijk weten dat Dordt meer havens heeft dan Urk.

Lees hier onze motie voor het inrichten van een voorziening 'havenkades' 

Muziek 

Vorig jaar lagen 4 Urkers met een kruiser in de haven van Dordt om te overnachten. Vlak bij, op het Grote Kerkplein, was het een drukte van belang, er was een groot podium gebouwd en om 5 uur 's middags gingen het erop los. Muziek ! De vier die voor hun rust kwamen, zijn gevlucht en in Sliedrecht terecht gekomen.

Van diverse kanten is onze fractie benaderd over de elektronisch versterkte muziek op Koningsdag en Urkerdag. Van alle kwalificaties die wij gehoord hebben, noem ik er twee: de eerste vat ik maar samen met decibellen (het woord is te grof om te noemen) en de tweede: zorgen over grafrust bij het oude kerkhof. Verschillende inwoners van ons dorp hebben zich hierover ook geuit in het Urkerland. Muziek moet in onze opvatting verbinden en niet scheiden. En dat laatste gebeurt nu wel. Wie bepaalt eigenlijk welke muziek uit de luidsprekers komt?

De SGP-fractie begrijpt heel goed dat muziekkeuze een heel gevoelig punt is. Wat voor de één acceptabel is, is voor de tweede op het randje en voor een derde totaal onacceptabel. Maar alle drie worden ze er ongevraagd mee geconfronteerd.

Er zijn mensen geweest, die wegens de muziek naar huis zijn gegaan. Dat willen wij niet. De SGP-fractie is van mening dat iedere Urker deze dagen mee moet kunnen beleven. Voorzitter, de SGP gaat hierover geen motie indienen en geen kaders voor de muziekkeuze stellen. Voor decibellen ligt dat wat anders. Wij roepen op tot nadenken en gesprek hierover. En voor alle duidelijkheid, ik heb het niet over de aubade, niet over een blokfluitspeelster of een draaiorgeltje in het Wilhelminapark. En nog veel minder over Zingen in de Zomer of het Urkerdagconcert in de Bethel. Dat is ieders eigen keuze om te gaan luisteren of niet. Maar je zou toch op Urk met je bootje aan het plankier een plaats gevonden hebben en getrakteerd worden op zware beats vanaf het strand. Ook ik zou vluchten.

Jacob de Borst (Fractievoorzitter SGP Urk)

Begraven op Urk 

Onze begraafplaatsen liggen de SGP-fractie na aan het hart. Dat heeft een Bijbelse achtergrond. In de vorige raadsperiode heeft de SGP-fractie het initiatief genomen om een uitbreiding van De Vormt op de agenda te zetten. Zaterdag 10 juni is de uitbreiding van de begraafplaats De Vormt door wethouder Foppen geopend. Wij danken iedereen die hieraan heeft bijgedragen, ieder met zijn of haar eigen inzet: van college tot aan de beheerder, projectleider, aannemers maar ook de gezamenlijke hoveniersbedrijven. Toch willen we nogmaals aandacht vragen voor weer een uitbreiding. Maar wel eentje binnen bestaande grenzen. Wij missen node een toiletvoorziening. Tijdens een bezoek hebben we de beheerder hiernaar gevraagd. Bij hoge nood kan er gebruik gemaakt worden van het diensttoilet, maar dat is niet altijd beschikbaar. Als SGP dienen wij daarom een motie in om op de begraafplaats De Vormt te gaan voorzien in een bezoekerstoilet.

Lees hier de motie voor een bezoekerstoilet op de begraafplaats

Visserij 

Vissersdorpen dreigen hun identiteit te verliezen. Een kop in het RD van 14 juni j.l. De inkrimping van de vloot Noordzeekotters heeft grote gevolgen voor de Nederlandse visserijgemeenschappen. Dit gaat helaas ook Urk niet voorbij met meer dan 20 gesaneerde kotters. De bedrijvigheid neemt af, vakkennis verdwijnt, sommige vissers raken depressief en de identiteit van de dorpen gaat verloren.

Uit een recent onderzoek blijkt dat slechts 4 % van familiebedrijven denkt over 5 jaar nog te bestaan. Wat een gebrek aan toekomstperspectief!

Als SGP-fractie complimenteren wij het college dat zij zich samen met de gedeputeerde in Zeeland, hard hebben gemaakt om 30 miljoen euro los te weken om de onder druk staande vissersdorpen te ondersteunen. En natuurlijk is er op deze steun veel op af te dingen. Met ander beleid in vroeger dagen en behoud van de puls, was het allemaal niet nodig geweest en is deze som geld een sigaar uit eigen doos. Het verzacht de pijn, maar wat wordt gedaan voor de vissers die wel doorgaan? We roepen het college op zich in te zetten een evenredig deel richting Urk te krijgen en vragen om, samen met de sector, met een plan te komen hoe wij het ons toegekende deel, kunnen gaan besteden. Ik heb het Besluit Registratie Vissersvaartuigen 1998 geraadpleegd. De letters DD (Dordrecht) komen er wel in voor, maar zijn niet meer in gebruik. Een les uit Dordt.

Rondweg 

Dordt ligt ingeklemd tussen het water en een rondweg N3 die Papendrecht verbindt met de A16. Ook Urk ligt in de toekomst ingeklemd tussen het water en de nieuwe rondweg. Het verschil met Dordt is, dat men daar over de rondweg heen de stad uitgebreid heeft, hetgeen voor Urk een minder denkbaar scenario is. We doen een klemmend beroep op het college om in dit dossier de vinger aan de pols te houden en onze uitbreidingsmogelijkheden goed in de gaten te houden, uiteraard binnen de visie die ontwikkeld wordt en antwoord gaat geven op de vraag, hoe groot Urk moet gaan worden. Wij vragen het college om het beste moment aan te geven, wanneer de raad van Urk zijn visie kan ventileren op deze plannen.

Varianten voor de rondweg bij Urk

 

 

Zonnepanelen 

Eind mei verscheen er in het Urkerland een artikel over zonnepanelen die zichzelf uitschakelen, omdat de spanning op het net te hoog wordt: lokale netcongestie. En voorzitter, in de warme dagen van deze maand ben ik zelf met eigen apparatuur, ook aan het meten geweest. Het klopt. Er is een causaal verband te vinden tussen zonne-intensiteit en netspanning. Jammer van de bruikbare zonne-energie; jammer van de teruglopende levensduur van zonnepanelen; jammer van de investering die hierdoor minder snel terugverdiend wordt.

Waarom zouden we met dat lokale overschot aan elektriciteit geen waterstof kunnen produceren?

In de duurzaamheidsvisie 2020 van onze gemeente wordt waterstof genoemd. De SGP-fractie pleit ervoor om te onderzoeken of we geen pilot kunnen opzetten om naast een lokaal transformatorstation een mobiele container te plaatsen (die bestaan al in NL) waarin met het overschot aan elektriciteit, waterstof wordt geproduceerd en onder druk gebracht. De waterstof kan verhandeld worden of in een voertuig van gemeentewerken worden gebruikt. Een motie om dit te ondersteunen hebben wij samengevoegd tot een combi-motie met het CDA en de heer Crebas zal die straks voor zijn rekening nemen.

Lees hier de motie voor onderzoek naar de mogelijkheden voor een SMR en het opwekken waterstof

Veteranen 

Eénmaal per maand ontmoeten de veteranen in Dordrecht elkaar op het Admiraalsplein. De inzet van veteranen voor vrede, veiligheid en gerechtigheid binnen en buiten het Koninkrijk der Nederlanden verdient een blijvende en zichtbare waardering. En daarom komen wij met een motie voor de aanleg van een anjerperk bij het oorlogsmonument in de Prins Hendrikstraat.

Anjerperk Apeldoorn

Lees hier onze motie voor het inrichten van een Anjer perkje

Keuzes door de raad 

Voorzitter, ik kan het niet laten een laatste voorstel in uw midden te leggen. Daar haal ik het Urkerland niet mee, maar het komt de besluitvorming in deze raad ons inziens wel ten goede. Te veel vindt een discussie plaats tussen raad en college. En natuurlijk heeft de raad een controlerende rol en is één van de gereedschappen van een raadslid: het stellen van vragen. Maar zou het nu niet van veel meer waarde zijn als fracties met elkaar in debat gaan en zelf keuzes maken?

Onze vraag is om in daarvoor geschikte raadsvoorstellen twee of drie keuzes uit te werken en die voor te leggen aan de raad. Een beslispunt in het raadsvoorstel is dan het doen van een keuze en brengt veel meer nuance aan dan alleen maar voor of tegen stemmen.

Tot slot 

Voorzitter, ik ga afronden. Laten wij oprecht dankbaar zijn voor wat wij hier op Urk van de Heere nog mogen ontvangen. Dit is niet vanzelfsprekend en vraagt om verootmoediging. Goddelijk bestuur is er ook in de toekomst, alhoewel die toekomst menselijk gezien, grote zorgen geeft. We zijn ons bewust dat er ook inwoners zijn, die zorgen kennen in persoonlijk opzicht, in de familiekring of in het bedrijf. Voor de laatste keer keer ik terug naar Dordt. De daar, in 1618/1619 opgestelde leerregels, zijn de minst bekende van de drie formulieren van enigheid. Dat bleek ook wel, want ze zijn die dag in mei aangeduid met ‘dogmatiek, belijdenis, geloofsregels en nog meer. Behalve de leerregels, heeft de synode ook een voorrede en een besluit geschreven. Het schrijven van deze algemene beschouwingen was voor mij reden om dat besluit eens te lezen. En ik eindig deze beschouwingen van de SGP-fractie met de laatste alinea van dit besluit.

Span u een weinig in; het is taai Nederlands maar heel rijk.

 De Zoon Gods, Jezus Christus, Die ter rechterhand Zijns Vaders zittende, den mensen gaven geeft, heilige ons in de waarheid; brenge diegenen, die verdwaald zijn, tot de waarheid; stoppe den lasteraars van de gezonde leer hunne monden; en begiftige de getrouwe dienaars Zijns Woords met den Geest der wijsheid en des onderscheids, opdat alle hunne redenen mogen gedijen ter ere Gods en tot stichting der toehoorders. Amen.

En dat wens ik al die toehoorders, collegeleden, raadsleden, commissieleden, ambtenarencorps, mensen op de publieke tribune, huidige en toekomstige kijkers en luisteraars van de stream, van harte toe. Ik vat het samen: Gods Zegen toegewenst.

Ik dank u.

Namens de SGP-fractie Urk

J. de Borst

De raadsvergadering is hier terug te kijken.